Актуални агро новини.Нивата на реките остават без промяна.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН (НИМХ – БАН) водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от -19 см до +54 см) в Дунавския басейн, във водосбора на р. Искър. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: регистрирани са колебания от -19 см до +54 см;

Черноморски басейн: регистрирани са повишения с до +2 см;

Източнобеломорски басейн: регистрирани са колебания от -10 см до +7 см;

Западнобеломорски басейн: регистрирани са колебания от -7 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 30 и 31 август 1 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и в следващите два дни водните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозир, че количествата за същия период ще бъдат около и под средно многогодишните стойности, а речните нива ще се задържат без изменения. Водните количества също ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 30 и 31 август и на 01 и 02 септември ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като на 30 и 31 август са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Бели Лом и след сливането му с р. Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: На 30 и 31 август 1 септември нивата в целия басейн ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн:  На 30 и 31 август и 1 септември речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение, а за водосбора на река – водното количество на Черна река при Смолян е възможно да достигне до жълтия праг на внимание на 29-ти срещу 30 август.

Западнобеломорски басейн: днес в резултат на валежи са възможни незначителни краткотрайни повишения на нивата в долните течения на наблюдаваните реки Места и Струма. На 30 и 31 август и 1 септември речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 30 август 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Според приложение №1 към чл.13 ал.1 , т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 28.08.2017 г. е 3 977,8 млн. м3 и представлява 61,3 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 82,4% от общия им обем; напояване – 45,5% от общия им обем; енергетика – 69,9% от общия им обем.