Актуални агро новини.ЕП подкрепи плановете горите да поглъщат повече въглероден двуокис.

Парламентът подкрепи

плановете за засилване на капацитета на горите за поглъщане на въглероден двуокис и намаляване на парниковите газове с цел борба с климатичните промени.

Евродепутатите одобриха законодателно предложение , според което държавите от ЕС трябва да гарантират баланс между емисиите и поглъщането на въглероден двуокис.

Евродепутатите подсилиха тези разпоредби, като добавиха, че държавите членки трябва да увеличат поглъщането на въглероден двуокис като компенсация за емисиите до 2030 г. в съответствие с дългосрочните цели на ЕС и Парижкото споразумение.

Поглъщане на повече въглероден двуокис = кредити

Ако поглъщането на въглероден двуокис е по-голямо от емисиите от експлоатацията на земи за първите пет години, разликата може да бъде спестена под формата на кредити и използвана по-късно за постигане на целите на втория петгодишен период. Държавите членки може също така да използват част от тези кредити за постигане на целите за намаляване на емисиите по регламента на за споделяне на усилията.

Продуктите от добита дървесина като дървени строителни материали и мебели също задържат CO2, тъй като те изолират въглерод, който е бил абсорбиран от дърветата, докато те са расли. Включването им в законодателното предложение ще насърчи държавите членки да развият потреблението на продукти от добита дървесина. Ограничението за ползването на кредити за горско управление ще бъде увеличено от 3,5% (както предлага Комисията) до 7%, за да позволи включването на допълнителни кредити от тези категории.

Държавите членки ще докладват ежегодно своите емисии. Целта е да се постигне балансиране на емисиите и тяхното поглъщане в рамките на два петгодишни периода: 2021 – 2025 г. и 2026 – 2030 г.. Ако някоя държава членка не постигне тази цел в някой от двата периода, нейният недостиг ще бъде изваден от квотата ѝ по регламента за споделяне на усилията.