Актуални агро новини.Работна среща по Проект „Сътрудничество за усъвършенстване на управленските практики, свързани с въздействието на земеползването върху водния режим в басейна на река Дунав”.

Екипът за управление от ИАГ на проект CAMARO-D „Сътрудничество за усъвършенстване на управленските практики , свързани с въздействието на земеползването върху водния режим в басейна на река Дунав” взе участие в работна среща с участието на всички проектни партньори в периода 13-ти –15-ти септември 2017 г. в гр. Белград.

По време на срещата се проведе Надзорен съвет /SM1/ за финансовото и техническо изпълнение на проекта, както и за изпълнението на комуникационния план по проекта. Във връзка с изпълнението на Работен пакет 3: „Изследователски Дунав“ бе направен преглед на постигнатото до момента и бяха планирани задачите до края на периода. Чешките партньори представиха и обобщиха отчетите за направения анализ на празнотите /”Gap analysis”/, анализа на най-добрите практики в земеползването и влиянието им върху водните ресурси, както и анализа на законодателството в отделните сектори.

В изпълнение на Работен пакет 4: „Проучване на водосбори в Дунавския район“ беше проведена и първата тематична работна среща по проекта /ТМ1/. Нейната цел беше да координира пилотните дейности, предвидени от работните клъстери в избраните тестови площи. От страна на ИАГ, която е лидер на Клъстер 2 „Земеползване и растително покритие покрай поройни водосбори, малки реки и техните водосбори – ерозия, наводнения, уплътняване на почвата, повърхностен воден отток, инвазивни видове и замърсяване на водите“  беше представена презентация за описание на пилотния район, както и за предвидените пилотни дейности. Бяха определени и участниците в Клъстер 2, а именно: Водосбор „Гнасбах“, Австрийско федерално министерство по земеделие, горско стопанство, околна среда и управление на водите; Водосбор „Енс“, Център за обучение и изследване в земеделието Раумберг-Гумпенщайн; Водосбор на река Ишка, ВиК Любляна; Водосбор на река Путна, Горска администрация на Румъния.
Проектните партньори посетиха два от пилотните райони на Институт „Ярослав Черни“, а именно водосборите на язовир Гружа и на язовир Грошница. На терен бяха обсъдени проблемите и предизвикателствата, с които трябва да справят колегите в рамките на проекта.

Времетраенето на проекта е 2,5 години и цели да изработи иновативен „План за развитие на земеползването” за басейна на река Дунав с ясни препоръки за стратегическите политики. Също така, чрез създаване на транс-национални, приложни указания се очаква да се подобри устойчивото опазване на водните ресурси и превенцията от наводнения. По този начин ще се укрепи между-секторното и транснационалното сътрудничество в областта на управлението на водите, горското стопанство, земеделието, пространственото планиране и опазването на природата.