Актуални агро новини.Не се наблюдават изменения на речните нива.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения (с до + 95 см) в Източнобеломорския басейн, във водосборите на родопските притоци на р. Марица (р. Чепеларска и р. Харманлийска) и на р. Арда (р. Крумовица). Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания на водните нива (от – 88 см до + 17 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Искър, р. Марица и р. Арда. Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от – 17 см до + 17 см

Черноморски басейн: не са регистрирани изменения

Източнобеломорски басейн: колебания от – 88 см до + 95 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 4 см до + 4 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива в горните части на водосбора на р. Огоста, в средното и долното течение на р. Искър , както и в горните течения на реките Вит, Осъм и Янтра. На 28 и 29 септември нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 септември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес във вечерните часове и на 27 септември ще има повишение на водните нива на реките във водосбора на реките Владайска, Батулийска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 27, 28 и 29 септември, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. От вечерните часове днес до 28 септември се очакват повишения на водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30 септември водните количества ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Утре са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосбора. На 29 и 30 септември нивата ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в басейна, като по-значителни е възможно да бъдат повишенията във водосборите на р. Камчия и на южночерноморските реки. На 28 и 29 септември нивата в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес вследствие на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на р. Тунджа – в горното й течение над яз. „Копринка“, р. Марица – в горното течение на основната река и във водосборите на родопските й притоци, в горното течение на р. Арда и във водосбора на р. Бяла. На 28 и 29 септември нивата в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения.

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: По-значителни е възможно бъдат повишенията във водосборите на рило-пиринските притоци на реките Места и Струма. На 28 и 29 септември речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

НИМХ – БАН обявява първа степен (жълт код) за област Бургас за значителни валежи. Днес  до обяд в южните райони от областта се очакват значителни валежи. Количества до 30 л/кв.м.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 26 септември 2017 г. е 3774,0 млн. м3 и представлява 58,1 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 79, 4% от общия им обем напояване – 42, 1% от общия им обем енергетика – 67, 1% от общия им обем.