Актуални агро новини.Речните нива ще се повишават, но остават под праговете за внимание.

По данни и прогнози на Националния институт по метеоролотия и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие вследствие на валежи са регистрирани повишения на водните нива на реките в цялата  страна с до + 113 см. Значителни повишения са отчетени във водосборите на реките Искър, Марица, Арда, Места и Струма. Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества в долното течение на р. Факийска (Черноморски басейн), в средното течение на р. Марица и във водосборите на родопските й притоци Чепеларска и Харманлийска (Източнобеломорски басейн), в долното течение на р. Струма (Западнобеломорски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от – 48 см до + 85 см

Черноморски басейн: повишения с до + 20 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 74 см до + 113 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 7 см до + 34 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес в резултат на валежи и оттичане са възможни краткотрайни повишения на водните нива в горните части на водосбора на р. Огоста, в средните и долните течения на реките Искър, Вит, Осъм и  Янтра. Нивата в басейна ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 септември ще бъдат около средно многогодишните стойности.  Днес водното ниво в средното и долното течение на основната река ще продължи да се повишава. Речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 28, 29 и 30 септември, че водните нива ще бъдат над средно многогодишните стойности. До следобедните часове на 28.09 в резултат на валежи и оттичане се очаква повишенията на водните нива в целия водосбор да продължат. От днес ще започне понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 28, 29, 30 септември и на1 октомври ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и утре са възможни незначителни краткотрайни повишения, главно в средните и долни части от водосбора. През следващите 1-2 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: От днес нивата в басейна ще се понижават.

Източнобеломорски басейн: От днес нивата на наблюдаваните реки ще започнат да понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения в долните им течения до 29 септември.

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: От днес речните нива в басейна ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 28 септември 2017 г. Не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27 септември 2017 г. е 3783,9 млн. м3 и представлява 58,3 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 79, 4% от общия им обем напояване – 42, 1% от общия им обем енергетика – 67, 4% от общия им обем.
, , 'facebook-jssdk'));