Актуални агро новини.Днес отбелязваме Петъка на FSC - ден на отговорното ползване на горите.

На 29 септември светът отбелязва за девета поредна година Петъкът на FSC – международен ден на световния стандарт за отговорно управлявани гори. Съветът за стопанисване на горите (Forest Stewardship Council – FSC) е международна система за сертифициране, утвърдена като един от най-ефективните инструменти за устойчиво и отговорно управление на горите.

Международната природозащитна организация WWF подпомага активно сертифицирането по FSC в България. Вече близо 35 % от горите у нас са сертифицирани по FSC. 170 компании за преработка и търговия с дървесина също изпълняват изискванията на сертификата.

За да бъде сертифицирана по FSC дадена гора, трябва:

-    Определена площ от вековните гори да се оставят без стопанска и човешка намеса;
-    Да се опазват местообитанията на редки и застрашени от изчезване видове, както и самите видове;
-    Да се опазват водните течения чрез оставяне на буферни ивици по протежението им;
-    Да не се секат биотопните дървета – дърветата с хралупи и с гнезда;
-    Работниците, които извършват дърводобив и други горски мероприятия, трябва носят предпазно облекло, да използват щадяща техника – например не машинно, а биоразградимо масло;
-    Пресичането на водните течения трябва да става перпендикулярно, като се поставят скари и съоръжения, които да не позволят замътване на водите;
-    Да не се използват пестициди и силно-токсични химически вещества за борба с вредителите в горите или пък в горските разсадници;
-    Да не се използват ГМО;
-    Да се прилагат се мерки за ограничаване на незаконния дърводобив;
-    Да се зачитат интересите на местните хора и на работещите в горите.

От август 2017 г. в България влезе в сила националният FSC стандарт за сертификация на гори. С това България се нареди сред първите три държави в Европа, които разработиха и въведоха национални стандарти съгласно новите изисквания на FSC.

Процесът по сертификация на българските гори по системата FSC продължава.

FSC е световна организация с идеална цел, посветена на насърчаването на отговорно управление на горите в световен мащаб. Организацията дава възможност на бизнеса и на потребителите да направят информиран избор за горските продуктите, които купуват, и така, по естествен път –  чрез ангажиране на силата на динамиката на пазара, да се създаде положителна промяна в управлението на горите. Всеки продукт с логото FSC гарантира, че използваната за неговото производство дървесина е от отговорно управлявани гори.

Повече за работата на WWF за въвеждане на FSC в България ще намерите тук.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));