Актуални агро новини.Експертен съвет в МОСВ обсъди мерки по изменението на климата.

Представители на държавни институции, научни среди, неправителствени организации и бизнеса взеха участие в четвъртото заседание на Националния експертен съвет по изменение на климата, проведено на 17 октомври и ръководено от зам.-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова.

Обсъден беше следващият етап от разработването на Националната стратегия за адаптация, финансирана по проект „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. По изпълнението на този проект МОСВ сключи споразумение със Световна банка за подкрепа и консултантски услуги при подготовката на стратегията. Бяха представени два междинни доклада – единият описва моделирането на подхода за макроикономическите последици от изменението на климата, другият дава основните констатации от проекта на секторните оценки.

Експерти от Световната банка описаха разработването на  докладите и мерките за адаптация по сектори. Дискутирани бяха приоритетите при мерките и потенциални връзки между тях, както и междусекторни въпроси и предстоящи съвместни действия.

Зам.-министър Николова отбеляза, че ще продължи търсенето на широко обществено участие при разработването на стратегията и ще се разчита на конструктивната и експертна оценка и на членовете на националния експертен съвет, за да бъде подготвен работещ и ефективен документ. Тя призова участниците в съвета да представят конкретни предложения и становища по докладите до 31 октомври.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));