Актуални агро новини.Технологичи  изисквания при създаване и отглеждане на овощни трайни насаждения.

На 10 ноември 2017 г. в гр. Разград ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Разград) и Селскостопанска академия (ССА) - Опитна станция по кайсията и земеделието (ОСКЗ) - гр. Силистра.

На семинара ас. Александър Любенов - ОСКЗ гр. Силистра ще представи на гостите агротехническите практики в овощните градини.

Ас. Александър Любенов ще запознае участниците с необходимите грижи в насаждението според фенофазата  на развитие.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Разград ще разяснят на аудиторията възможностите за подпомагане на производителите по мерки от  ПРСР 2014-2020 г.

Ще се проведе демонстрация на добрите практики  при резитби на костилкови овощни   видове

Събитието ще се проведе в Кметството на с. Беловец, област Разград, ул. “Васил Левски” № 2

, 'facebook-jssdk'));