Актуални агро новини.Експерти на МОСВ установяват причините за мъртва риба в р. Въча.

Експерти на РИОСВ – Пловдив , Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория на ИАОС в Пловдив установяват причините за наличие на екземпляри мъртва риба в река Въча. Те са извършили обход по течение на реката от моста на Кричим в посока село Устина. На място констатират единични екземпляри мъртва риба в продължение на около 200 метра. Източникът на замърсяване е преливният колектор от канализацията на Кричим за дъждовни води. Водата е с кафяво-бял цвят, като е с характерен мирис на битово-фекални води.

Взети са проби на място преди и след преливника, както и от тръбата. Измерените стойности от преливника показват рН – 7,44, електропроводимост – 1220 µS/сm, а след тръбата – рН е 8,04, а електропроводимостта – 195 µS/сm.

При проверката са взети проби за анализ на пестициди, общи физикохимични показатели и метали. Те ще бъдат изследвани от Регионална лаборатория в Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда.

Екипът от експерти на трите структури на МОСВ беше сформиран след сигнала за забелязана по течението на реката мъртва риба, получен от кмета на община Кричим Атанас Калчев.