Актуални агро новини.До 31-ви януари се кандидатства по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци.

До 31-ви януари се кандидатства по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци. За помощта могат да заявят земеделските стопани, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, както и за зеленчуци – оранжерийно производство. Стопаните трябва да докажат минимални добиви и реализацията на произведената продукция.


За тази цел земеделските стопани трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи в ДФ „Земеделие“. В сайта на институцията е достъпен за изтегляне утвърденият електронен опис. Към приложения файл е изготвена и инструкция за неговото попълване. Описът по образец се подава до последния ден на този месец на електронен и на хартиен носител, придружени от заверени копия на описаните документи.

При попълване на приложения файл не се обединяват редове, не се добавят работни страници и по никакъв начин не се променя формата на зададената таблица. В декларацията може да се отбелязва площ , на която се отглежда съответната култура, само до размера на заявената за подпомагане в Кампания 2017 площ по схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци – оранжерийно производство. За кандидатстване по схемата за обвързана подкрепа не подлежат кандидати, които не са предоставили в определените срокове декларация и опис по образец.