Актуални агро новини.В извънреден брой на Държавен вестник са обнародвани промените в Закона за подпомагане на земеделските производители.

В извънреден брой на Държавен вестник от тази година са обнародвани промените в Закона за подпомагане на земеделските производители. Това отпушва приема на проекти по инвестиционните мерки от Програмата за развитие на селските райони. В тази връзка земеделското министерство трябва да изработи нов индикативен график.

Промените в закона създават ясен регламент при предварителната оценка на проектите – в случаите, когато подадените предложения надхвърлят в пъти финансовия ресурс, определен по съответния прием. Според новите правила, изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ назначава комисия, която в 1-месечен срок трябва да извърши предварителна оценка или т. нар. ранкинг. Ако кандидатите не са доволни от класирането, могат да обжалват в 14-дневен срок. Комисията е задължена по закон да разгледа жалбите и да излезе със становище по тях в рамките на 60 дни.

До сега предварителната оценка на подадените проекти по инвестиционните мерки от Програмата за развитие на селските райони се извършваше в двойно и тройно по-дълъг период от време, което забавяше приема по тях.

Промените в Закона за подпомагане на земеделските производители указват още и правилата за кандидатстване по електронен път – както чрез Интегрираната система за администриране и контрол, позната като ИСАК , така и чрез новата Информационна система за управление и наблюдение - ИСУН. Пълният текст на закона можете да намерите в брой 2-и на Държавен вестник от 3 януари, тази година.