Актуални агро новини.Речните нива ще продължават да се понижават или ще останат без съществени изменения.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива са се задържали без съществени изменения и са с регистрирани колебания от -10 см до +12 см. По-съществени изменения са отчетени във водосбора на река Искър, следствие работата на хидротехнически съоръжения (-24/+21 см). Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на почти всички наблюдавани реки в басейна са се понижавали с до -4 см. Водното количество на река Факийска река при с. Зидарово е около прага за високи води. Водните количества на останалите реки в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -14 см до +19 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води с изключение на водното количество в горното течение на река Арда, което е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения, като са регистрирани колебания от -7 см до +4 см. Водните количества в басейна са около праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От вечерта на 11 януари и на 12 януари в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива на реките от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 10, 11 и 12 януари 2018 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 10, 11 и 12 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и в следващите два дни речните нива във водосбора ще бъдат без изменения. На 12 януари в резултат на валежи ще се повишат незначително водните нива на реките в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 10, 11, 12 и 13 януари 2018 г. ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 - 4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като в периода 12 - 15 януари са възможни незначителни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 11 януари и на 12 януари в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива на реките от басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията вечерта на 12 януари във водосборите на южно - черноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.  На 11 и 12 януари вследствие на валежи от дъжд водните нива на реките в басейна ще се повишават незначително. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и в следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 12 януари вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките Места и Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 10 януари 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 09.01.2018 г. е 4 233,7 млн. м3 и представлява 65 ,2 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 81,6 % от общия им обем; напояване – 47,3 % от общия им обем; енергетика – 75,9 % от общия им обем.