Актуални агро новини.Речните нива ще останат без съществени изменения или ще се повишат незначително.

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива са се задържали без съществени изменения и са с регистрирани колебания от -9 см до +11 см. По-съществени изменения са отчетени във водосбора на река Искър, вследствие работата на хидротехнически съоръжения (от -23 см до +22 см). Водните количества на почти всички реки в басейна са под праговете за средни води. Над прага за средни води са водните количества на река Огоста при с. Бутан и река Вит при с. Търнене.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки в басейна са останали без изменение или са се повишили незначително с до +3 см. Водното количество на река Факийска река при с. Зидарово е около прага за високи води. Водните количества на останалите реки в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -6 см до +6 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води с изключение на водното количество в горното течение на река Арда, което е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения, като са регистрирани колебания от -4 см до +5 см. Водните количества в басейна са около праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения, като в резултат на валежи от дъжд и сняг са възможни незначителни повишения на водните нива на реките от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира , че водните количества на 12, 13 и 14 януари 2018 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 12, 13 и 14 януари 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес в резултат на валежи от дъжд и сняг се очакват незначителни повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 12, 13, 14 и 15 януари 2018 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменени, като в периода 12-15 януари са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни в резултат на валежи от дъжд и сняг ще има незначителни повишения на водните нива на реките от басейна, като по-съществени ще бъдат повишенията на 13 януари във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни вследствие на валежи от дъжд и сняг водните нива на реките в басейна ще се повишават незначително. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 13 и 14 януари вследствие на валежи от дъжд и сняг са възможни незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките Места и Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 12 януари 2018 г.  не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 11.01.2018 г. е 4 221,3 млн. м3 и представлява 65,0 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване 81,6 % от общия им обем; напояване – 47,3 % от общия им обем; енергетика – 75,6 % от общия им обем.