Актуални агро новини.РИОСВ – Монтана участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици.

В периода 11-14 януари 2018 г. в цяла Европа се проведе 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, организирано от Wetland Intemational. Среднозимно преброяване на водолюбиви и водоплаващи птици се извършва в Европа от 1967 г. , а в Р България от 1990 г.

На територията на РИОСВ – Монтана преброяването беше в периода 12-13 януари 2018 г. от екип от експерти от екоинспекцията и представител на Природонаучния музей към БАН. Обходен бе язовир „Огоста”, както и язовирите „Смирненски“ и „Дреновец“ и течението на река Дунав – от с. Връв, община Брегово, област Видин до с. Долно Линево, община Лом, област Монтана.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир „Огоста” се извърши в 9 точки: устието на река Бързия (при с. Боровци), устието на река Златица (при с. Калиманица), устието на река Огоста (при с Горно Церовене), баластриерите при с. Горно Церовене, старата църква на с. Живовци, западна и източна страна на полуостров  „Расника”, гребната база на язовира и стената на язовира.

Регистрирани са 2457 птици от 17 вида, като видовото разнообразие на птиците е по-голямо, но по численост птиците са по-малко в сравнение с 41-то среднозимно преброяване, когато са наблюдавани 16 вида с обща численост 3762 (за сравнение по време на 40-ото СЗП са наблюдавани 2445 птици от 15 вида).

Извършено е и наблюдение в 19 точки по поречието на река Дунав. Регистрирани са общо 959 птици от 10 вида, което по-численост и видово разнообразие на птиците е значително по-малко в сравнение с 2017 г., когато по поречието на река Дунав са наблюдавани общо 2556   птици от 19 вида (през 2016 г. са наблюдавани общо 5932 птици от 16 вида). Като причина за по-малкия брой птици като видове и численост може да се отчете нетипично топлото време за януари месец, което предполага зимуване на птиците в незамръзналите вътрешни водоеми.

По време на 42-то СЗП са наблюдавани и някои видове птици, които не са водолюбиви, но също са защитени като: обикновен мишелов (Buteo buteo), малък ястреб (Accipiter nisus), морски орел (Haliaeetus albicilla) при с. Арчар, община Димово, вечерна ветрушка (Falco vesperinus), хвойнов дрозд (Turdus palustris), черен кълвач (Dryocopus martins), щиглец (Corduelis corduelis),  полско врабче (Passer montanus) и др.

Обобщените данни показват, че по време на 42-то ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици за територията на РИОСВ – Монтана са наблюдавани общо 3416 птици от 20 вида, като за сравнение през 2017 г. по време на 41-то СЗП са наблюдавани общо 6318 птици от 22 вида.

Изводите, които могат да се направят от тазгодишното среднозимно преброяване е, че видовия състав се запазва относително постоянен, за сметка на числеността на видовете птици, което може да се отчете с нетипично топлото време са средата на месец януари.