Актуални агро новини.Речните нива ще се задържат без съществени изменения.

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива са без съществени изменения и са с регистрирани колебания от -15 см до +9 см. Водните количества на всички наблюдавани реки в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са с незначителни изменения от -7 до +4 см.  Понижение от - 68 см е отчетено на река Велека в района на с. Граматиково, следствие на понижение след преминала висока вълна. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на река Факийска при с. Зидарово, чието водно количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -9 см до +12 см. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на водното количество в горното течение на река Арда , , което е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения, като са регистрирани колебания от -5 см до +6 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения или ще се понижават. От следобедните часове на 17 и на 18 януари в резултат на валежи от дъжд са възможни незначителни и краткотрайни повишения на водните нива в реките от целия басейн. От 18 януари следобед речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нивата в басейна ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водни количества за 16, 17 и 18 януари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще започнат да се понижават, като тенденцията ще се запази и през следващите два дни.на 18 януари 2018 г., следствие на валежи от дъжд и снеготопене, речните нива във водосбора ще се повишават краткотрайно и незначително. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 16, 17, 18 и 19 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода от следобедните часове на 17 до 20 януари, вследствие на комбинация от снеготопене и валеж от дъжд се очакват незначителни повишения на водните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от дъжд краткотрайни повишения на водните нива ще има през нощта на 17 срещу 18 януари и на 18 януари, като по-съществени повишения са възможни във водосборите на южно-черноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 17 и на 18 януари, в резултат на валежи от дъжд са възможни незначителни повишения в средните и долните части от водосборите на реките Тунджа, Марица и Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 17 януари вследствие на валежи от дъжд, са възможни краткотрайни и незначителни повишения на водните нива във водосбора на река Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 16 януари 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 15.01.2018 г. е 4 211,3 млн. м3 и представлява 64,9 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване 81,5 % от общия им обем; напояване – 47,3 % от общия им обем; енергетика – 75,3 % от общия им обем.