Актуални агро новини.Отхвърлен е проекта за добив на газ в находище "Спасово".

Експертният екологичен съвет (ЕЕС) към РИОСВ – Варна не одобри разработването на находище „Спасово“ за проучване и добив на природен газ. На проведеното заседание беше разгледано инвестиционното предложение „Разработване и усвояване на находище „Спасово” с площ 219 кв. км в блок „Добрич” за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич” с възложител „Русгеоком БГ” ЕАД (включващо четири участъка: „Рогозина”, „Чернооково” , , „Калина” и „Рогозина изток”). В Съвета участваха представители на Регионална здравна инспекция – Добрич, Басейнова дирекция "Черноморски район" – Варна, Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич, община Генерал Тошево и кметствата в Общината, на Геологически институт – БАН, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Българска минно-геоложка камара, „ВиК-Добрич“ АД, Сдружение за дива природа „Балкани“ и Обществен център за Околна Среда и Устойчиво Развитие – Варна.

Въз основа на протокола от заседанието, в срок до 7 дни, директорът на РИОСВ-Варна ще издаде решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение.