Затягат контрола при получаване на субсидии в земеделието. С Наредба за установяване на изкуствено създадени условия към Закона за подпомагане на земеделските производители ще се следи изкъсо дали не се точат средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието /ЕФГЗ/ и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/. Проверките ще се извършват от Държавен фонд „Земеделие“ по всички схеми за подпомагане, а хванатите в нарушение ще връщат неправомерно получените помощи. Правителството одобри проекта за изменения на нормативния акт,  очаква се да го приеме и Народното събрание.


Според наредбата двама фермери ще бъдат обвинени, че работят при изкуствено създадени условия, ако ползват един и същи агроном или консултант по няколко идентични или свързани проекта. Вече няма да се допуска едно и също лице да бъде собственик, управител, пълномощник или да ръководи няколко взаимно свързани фирми. Много вероятно е в обхвата на проверките да попаднат собственик или управител, както и собственици на отделни фирми, но със съпружеска или родова връзка. Тази опасност е в сила и за фирмите, които си дават взаимни гаранции за съфинансиране, както и общ документ за Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, общо разрешение за строеж и други документи, доказващи, че инвестицията ще е обща. Съмнения ще буди и покупката на стари овощни градини.

В проектонаредбата е заложена проверка за изкуствено създадените условия когато земята или животните, с които се доказва Стандартен производствен обем /СПО/  са придобити малко преди подаването на заявлението за подпомагане или пък има придобиване на стари, бракувани, неплододаващи  овощни градини или лозя за доказване на СПО. Подозрения за изкуствено създадени условия ще има и когато доставчиците на оборудването са фирми, които не са производители и не са известни в бранша. Индикаторите, въз основа на които ще се правят проверките за изкуствено създадени условия, включват двама или повече бенефициенти, които са регистрирани или извършват дейността си на един и същи адрес. Под око ще се държат и бенефициенти, които имат идентични офиси или офиси врата до врата, или споделят офис техниката си. При положение, че стопаните имат и общи услуги като ползване на вода, електричество, отопление или съхраняват заедно оборудването и машините си, също могат да станат обект на проверка, гласи още варианта на наредбата.

Идентични инвестиции на съседни имоти също ще бъдат проверявани. Други индикатори за изкуствено създадени условия за точене на европейски пари са разделяне на един имот на няколко по-малки и предоставянето им на няколко свързани лица или отглеждане на идентични култури - трайни насаждения създадени на съседни имоти, без ясни граници. Списъкът се допълва и от положение, при което двама или повече бенефициенти са с идентични инвестиции на съседни имоти - например фотоволтаици или къщи за гости, които образуват голям почивен комплекс. Ако кандидатът не е запознат с проекта и заложените в него дейности , ще буди съмнение, че е нает за „параван“. Недобросъвестност може да се подозира и при бенефициентите, които не са запознати с офертите на доставчиците или ако не могат да уточнят как са установили контакт с тях и как са получили офертите.