Актуални агро новини.Правителството утвърди годишните разчети на сметката за средствата от ЕС на Националния фонд за 2018 г..

Правителството утвърди годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд за 2018 г. Така се осигурява финансов ресурс за приключване на предприсъединителните инструменти ФАР и САПАРД, на Преходния финансов инструмент , на Кохезионния фонд (Регламент (ЕО) 1164/94), както и за ефективното и ефикасното изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС за финансовата рамка 2014-2020 г., на програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на ЕС и на другите инструменти за финансова помощ.

Решението е прието в изпълнение на разпоредбата на чл. 80, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година. Чрез него се гарантира прозрачността при разходването на публични средства.