Актуални агро новини.Речните нива остават без съществени изменения.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива са без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива са от - 20 см до + 32 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива в по-голямата част са се повишили през последното денонощие. Съществени повишения са отчетени на р. Камчия при с. Гроздьово с + 40см, на р. Факийска при с. Зидарово с + 56 см, на р. Велека при с. Граматиково с + 64 см. Регистрираните изменения в останалата част от басейна са от - 50 см до + 8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива в долните части от водосборите на р. Тунджа и р. Марица са се повишили през последното денонощие. По-съществени повишения са  отчетени на р. Мочурица при с. Чарда с + 83 см, на р. Съзлийка при Гълъбово с + 42 см, на р. Харманлийска при Харманли с + 106 см, на р. Марица при Харманли с + 70 см и на р. Марица при Свиленград с + 42 см. В останала част от басейна речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения, като регистрираните изменения са от - 36 см до + 34 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от - 11 см до + 12 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес речните нива ще останат без съществени изменения или ще се повишат незначително, вследствие на частично снеготопене. През нощта на 13 срещу 14 на 14 февруари ще има незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Огоста. В следобедните и вечерни часове на 14 и на 15 февруари в резултат на валежи и частично снеготопене се очакват повишения на речните нива във водосбора на реките източно от р. Вит. На 15 февруари ще започне процес на процес на понижение на речните нива, като вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 13, 14 и 15 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре в резултат на частично снеготопене ще има незначително повишение на водните нива на реките в средната и долната част на водосбора и в средното и долното течение на основната река. На 14 февруари в резултат на валежи и снеготопене и на 15 февруари в резултат на снеготопене ще има незначително повишение на водните нива на реките в средната и долната част на водосбора и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 13, 14 и 15 февруари, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения, като в резултат на частично снеготопене са възможни незначителни повишения на нивата на реките в средните и долните части на водосбора и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес  речните нива ще се понижават като вследствие оттичане са възможни повишения в долните частир на основните реки. На 14 февруари в резултат на валежи и частично снеготопене се очакват нови повишения на речните нива в басейна, главно във водосборите на север от р. Камчия. В сутрешните и обедни часове на 14 февруари има ниска вероятност за локални поройни наводнения във водосборите на реките: Средецка, Айтоска, Двойница, Камчия , Провадийска, Батова.

Източнобеломорски басейн: днес речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните части на р. Марица и р. Тунджа. На 14 февруари в резултат на валежи и частично снеготопене се очакват нови повишения на водните нива във водосбора на р. Тунджа, в средното и долното течение на р. Марица и  във водосбора на р. Арда. 15 февруари речните нива в басейна ще се понижават като вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на р. Марица и р. Тунджа. В сутрешните часове на 14 февруари в резултат на интензивни валежи,  комбинирани със снеготопене са възможни локални поройни наводнения във водосборите на р. Стряма, Чепеларска, Черкезица (притоци на р. Марица). В следобедните часове на 14 февруари в резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене са възможни локални поройни наводнения във водосборите на р. Топлата, р. Блягорница (притоци на р. Тунджа).

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водното ниво на р. Сазлийка при Гълъбово има вероятност да достигне жълтия праг за внимание във вечерните часове на 15 февруари. Водното ниво на р. Тунджа при Ямбол има вероятност да достигне жълтия праг за внимание във вечерните часове на 15 февруари. Водното ниво на р. Тунджа при Елхово е около жълтия праг за внимание. През следващите 4-5 дни ще остане високо и ще бъде около жълтия праг за внимание. Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водното количество на р. Черна при Смолян има вероятност да достигне жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 14 февруари. Водното количество на р. Елховска при Рудозем ще достигне жълтия праг за предупреждение в обедните часове на 14 февруари. Водното количество на р. Ардинска при Ардино има вероятност да достигне жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 14 февруари. Водното количество на р. Върбица при Злагоград ще достигне жълтия праг за предупреждение в обедните часове на 14 февруари.

Западнобеломорски басейн: днес речните нива ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 13 и на 14 февруари в резултат на валежи и частично снеготопене се очакват повишения на водните нива на реките в басейна, като по- значителни ще бъдат повишенията в долното течение на р. Струма и притоците ѝ Струмешница, Лебница, Пиринска Бистрица. На 15 февруари речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

 На 13 февруари 2018 г.  не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 12.02.2018 г. е 4 391,9 млн. м3 и представлява 67,7 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване 84,3 % от общия им обем напояване – 50,3 % от общия им обем енергетика – 77,4 % от общия им обем.