Актуални агро новини.Повишение на речните нива.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в басейна са без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива са от -8 см до +21 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. По-значително повишение, вследствие на валежи, е отчетено на река Луда Камчия при с. Бероново с +32 см. Регистрираните изменения в останалата част от басейна са от -60 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива във водосборите на реките Тунджа и Марица са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения там са от -52 см до +8 см.  Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания в горното течение на река Марица от -18/+29 см при Пазарджик. Водните нива във водосбора на река Арда , през последното денонощие са се повишили значително вследствие на валежи от дъжд. Регистрираните изменения са от -9 см до +78 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в са от -4 см до +26 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи и снеготопене речните нива в басейна ще се повишават.  От следобедните часове на 15 февруари ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки. На 16 и 17 февруари водните нива на реките от басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения, като на 16 февруари все още ще има повишения в долните части на река Русенски Лом вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 15, 16 и 17 февруари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. На 15, 16 и 17 февруари в резултат на снеготопене ще има незначително повишение на водните нива на реките в средната и долната част на водосбора и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 15, 16 и 17 февруари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. На 15, 16 и 17 февруари водните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес в резултат на валежи и частично снеготопене, речните нива в басейна ще се повишават. От следобедните часове на 15 февруари речните нива в басейна ще се понижават, като все още са възможни повишения в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. На 16 и 17 февруари водните нива в целия басейн ще се понижават. В обедните часове на 14 февруари има ниска вероятност за локални поройни наводнения във водосборите на реките: Средецка, Айтоска, Двойница, Камчия.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие на оттичане все още ще има повишения до сутрешните часове на 16.02 в долните течения на реките Марица и Тунджа.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

Водното ниво на река Тунджа при Ямбол има вероятност да достигне жълтия праг за внимание следобедните часове на 15 февруари. Водното ниво на река Тунджа при Елхово е над жълтия праг за внимание. През следващите 3-4 дни ще остане високо и ще бъде около и над жълтия праг за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

Според последните симулации през следващите 5 дни не се очаква водното количество на река Черна при Смолян да достигне жълтия праг за предупреждение. Според последните симулации през следващите 5 дни водното количество на река Елховска при Рудозем няма да достигне жълтия праг за предупреждение. Според последните симулации водното количество на река Ардинска при гр. Ардино има вероятност да достигне жълтия праг за внимание в обедните часове на 14 февруари. Според последните симулации през следвщите 5 дни водното количество на река Върбицаа при Златоград няма да достигне жълтия праг за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес в резултат на валежи и частично снеготопене се очакват незначителни повишения на водните нива на реките в басейна. През следващите 3 дни нивата в басейна ще се понижават, като на 15 февруари ще има незначителни повишения в долните части на реките Струма и Места вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 15 февруари 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 14.02.2018 г. е 4 414,8 млн. м3 и представлява 68,0 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване 84,4 % от общия им обем; напояване – 50,7 % от общия им обем; енергетика – 77,8 % от общия им обем.