Актуални агро новини.Възможни повишения в долните течения на основните реки.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие, вследствие на валежи и частично снеготопене, водните нива в басейна са се повишили. Съществени повишения са отчетени във водосбора на р. Янтра – с до +102 см на р. Джулюница при с. Джулюница, с до + 41 см на р. Янтра при гр. Габрово, с до +101 на р. Янтра при Велико Търново и с до 153 см на р. Янтра при с. Каранци. Регистрираните изменения на водните нива в останалата част от басейна са от -37 см до +33 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие, вследствие на валежи,  речните нива в басейна са се повишили. По-значителни повишения, вследствие на валежи, са отчетени на р. Луда Камчия при с. Бероново с +70 см, р. Камчия при с. Гроздьово с +187 см, р. Факийска при с. Зидарово с +110 см и на р. Ропотамо при с. Веселие с +40 см. Регистрираните изменения в останалата част от басейна са от -6 см до +32 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие, вследствие на валежи и частично снеготопене, водните нива в басейна  са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения там са от -90 см до +38 см.  Съществени повишения са отчетени на р. Тунджа при гр. Ямбол с +55 см, р. Беленска при с. Чумерна с +44 см, р. Мочурица при с. Чарда с +99 см, р. Съзлийка при  Гълъбово с + 43 см, р. Харманлийска при  Харманли с +80 см, р. Марица при  Харманли с +44 см, р. Арда при с.Вехтино с +99 см, р. Върбица при сп. Джебел с +138 см и на р. Крумовица при с. Горна кула с +47 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в са от -18 см до +18 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн:  През следващите два дни водните нива в реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения . До утре вследствие оттичане ще има повишение на речните нива в долните части на р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни в резултат на снеготопене ще има незначително повишение на водните нива на реките в средната и долната част на водосбора и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 16, 17 и 18 февруари  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От днес ще започне процес на понижение на речните нива. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите 2 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: През следващите 2 дни водните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: От днес ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие оттичане ще има повишения на нивата в долните течения на реките Марица и  Тунджа до сутрешните часове на 17 февруари.  Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите 2 дни.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда е над жълтия праг за внимание и ще остане над него до обедните часове на 16 февруари.   Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол е над жълтия праг за внимание. От следобедите часове на 15 февруари ще започне процес на понижение на нивото. Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово е над жълтия праг за внимание. През следващите 2-3 дни ще остане високо и ще бъде около и над жълтия праг за внимание. От сутрешните часове на 17 февруари ще започне процес на понижение на речните нива.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите дни водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения , като са възможни незначителни повишения в следствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 16 февруари 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 15.02.2018 г. е 4 482,9 млн. м3 и представлява 69,1 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване 84,8 % от общия им обем; напояване – 51,1 % от общия им обем; енергетика – 79,3 % от общия им обем.