Актуални агро новини.Очакват се незначителни повишения на речните нива.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -9 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водите нива са от -20 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значителни колебания са отчетени в горното и средно течение на река Марица от -25 см до +36 см, в резултат на работа на хидротехнически съоражения. По-значителни понижения в резултат на оттичане до -42 см са отчетени в долното течение на река Тунджа и притока й река Мочурица. В останалата част от басейна регистрираните колебания са от -11 см до +9 см. Водните количества на реките в горната част на водосбора на река Марица са около и под прага за средни води, а водните количества на реките в останалата част на басейна са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -6 см до +5 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи и частично снеготопене са възможни незначителни повишения на речните нива в средните и долните течения на реките от басейна. На 20, 21 и 22 февруари речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения, като са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на валежи и частично снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20, 21 и 22 февруари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира , че водните количества за 20, 21 и 22 февруари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нива в целия водосбор ще се повишат незначително, вследствие на валежи. През следващите 3 дни нивата ще останат без съществени изменения, като незначителни повишения във водосбора са възможни в резултат на частично снеготопене и валежи от дъжд. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 20, 21, 22 и 23 февруари 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2 дни, вследствие на валежи се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в басейна. На 21 февруари речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През нощта на 21 срещу 22 февруари речните нива в южно-черноморските реки ще се повишат краткотрайно и незначително. На 22 февруари през деня водните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни, в резултата на валежи, речните нива в басейна ще се повишават незначително или ще останат без съществени изменения. На 21 февруари по значителни повишения са възможни в целите водосбори на реките Арда и Бяла. На 22 февруари речните нива ще останат без съществени изменения.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни, водните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като на 19 и 20 февруари в резултат на валежи от дъжд и сняг са възможни незначителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 19 февруари 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 19.02.2018 г. е 4 533,5 млн. м3 и представлява 69,8 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване 85,2 % от общия им обем; напояване – 52,6 % от общия им обем; енергетика – 79,7 % от общия им обем.