Актуални агро новини.EK одобри схема на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“.

Европейската комисия одобри схема на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, която е с регистрационен номер SA.47026.

Помощта е с период на действие 2018-2022 г. Максималният бюджет за срока на прилагане е 172 764 450 лв. за следните мерки: 

Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг; Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт; Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата); Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на NH3 до 14 ppm), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит (клиноптилолит) и др.)

Земеделските стопани се задължават да прилагат мерките в срок от 5 години.

Помощта е предназначена за регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, предприятия ,  ангажирани в първичното производство на селскостопанска продукция и за активни земеделски стопани. Изискване е предприятията да не са в затруднение, както и  стопанисваните животновъдни обекти да са регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.