Актуални агро новини.Общи за България и Гърция подземни води бяха установени по проект, финансиран от ФМ на ЕИК.

В Западнобеломорския район  за басейново управление бяха установени подземни води по границата с Гърция, за които има научни доказателства за пренос на води през границата. Това е резултат от проекта „Проучване на трансграничните подземни  водни тела между България и Гърция“. Бенефициент по проекта е Геологическия институт на БАН, а Басейновите дирекции Западнобеломорски и Източнобеломорски район – партньори.   

Проектът беше реализиран с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и е стъпка към по-доброто управление на общите трансгранични подземни водни тела, които са слабо проучени в хидрогеоложко отношение, изясняване на техните характеристики и подпомага координацията между Република България и Република Гърция в областта на водите чрез представяне на необходимите научни доказателства.

При изпълнението на проекта бяха разработени критерии и методика за определяне на възможен трансграничен пренос на подземни води, след прилагането на които бяха установени такива води  (определено е водно тяло с код BG4G0001Pt1036 – Пукнатинно-Карстови води в Гоцеделчевски карстов басейн, Тешовски плутон). По-голямата част от това подземно водно тяло (ПВТ) попада във водосбора на р. Места, а останалата част – във водосбора на р. Струма. Общата му  площ е 464,47 км2 и обхваща югоизточната част на Пиринския блок, като  е изградено от мрамори и гранити.

В рамките на проекта беше направен преглед и на границите на всичките 39 подземни водни тела в Западнобеломорски район от периода на първия План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2010-2015 с цел прецизирането им, като за част от тях е извършено сливане и/или разделяне въз основа на хидрогеоложка информация.  Това прецизране и по-детайлно характеризиране ще подобри управлението им през периода на действие на ПУРБ на Западнобеломорския район 2016-2021, оценката на количественото и на химичното им състояние , както и залагането на по-подходящи мерки, където е необходимо.

В резултат от тези дейности в ПУРБ 2016-2021 на територията на Западнобеломорски район са идентифицирани 38 подземни водни тела, като  по границата с Република Гърция попадат общо 8 от тях.

Подземните води в България имат повсеместно разпространение и играят важна роля за формирането на природната среда. Те са основен фактор за задоволяване на различни потребности на човека. Подземните води са възобновяем ресурс и представляват съществена част от оттока на страната (28-32%). През сезона на маловодие те са главен източник за подхранване на речната мрежа. Първостепенното им значение се определя от факта, че са основен източник на питейно-битово водоснабдяване на преобладаващия брой населени места. В много случаи използването на подземните води е технически, икономически и санитарно по-целесъобразно, отколкото на повърхностните води.

Резултатите от проекта бяха представени на две поредни срещи на двустранната група България-Гърция за  управление на водите, проведени на 21 юни 2017 г. в  Р Гърция и  на 15 февруари 2018 г. у нас.