Актуални агро новини.Стопанска конюнктура през февруари 2018 година.

През февруари 2018 г. общият показател на бизнес климата4 се покачва с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец, показва анализ на националната статистика. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството, докато в промишлеността се наблюдава леко понижение. В търговията на дребно и сектора на услугите показателят запазва приблизително нивото си от януари. Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 0.5 пункта , което се дължи главно на по-резервираните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 43.4 и 30.3% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва нивото си от януари. Мненията на търговците на дребно относно обема на продажбите през последните три месеца са по-резервирани, докато прогнозите им за продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по- благоприятни. Най-сериозните затруднения за бизнеса остават конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното въздействие на втория фактор. По отношение на продажните цени по-голяма част от търговците предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ остава приблизително на нивото си от предходния месец. Оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията се изместват към по-умерените мнения. Същевременно и прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца са благоприятни. Основните пречки за дейността в сектора продължават да са свързани с конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда. Преобладаващите очаквания на мениджърите относно продажните цени са те да останат без промяна през следващите три месеца.