Актуални агро новини.РИОСВ – Смолян започна преброяването на дивата балканска коза в Западните Родопи.

Регионална инспекция по околната среда и водите в Смолян изпълнява редица дейности в областта на съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси. РИОСВ е регионален орган на управление на биологичното разнообразие. Сред приоритетните за опазване на видовете, разпространени на територията й е Балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay 1925), чиято популация се брои всяка пролет.

Проучването за състоянието на защитения вид се извършва по Методика на националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, в рамките на който експерти на инспекцията и горски служители обхождат предварително определени маршрути. На територията на екоинспекцията, такива маршрути са обособени в държавните ловни стопанства (ДГС) „Кормисош“, гр. Лъки и „Извора“, гр. Девин. Освен в ловните стопанства, устойчиви и нарастващи популации на защитения вид се наблюдават и в ДГС Хвойна , Смолян, Борино и Триград.

Едно от местообитанията на дива коза, които всяка година се наблюдават, се намира в района на туристическия маршрут „Каньона на водопадите“, където преминаващите туристи при малко късмет могат да наблюдават „Властелина на скалите“. Данните от проучването показват, че на отделни места има и разселване на екземпляри към нови територии.

Балканската дива коза е подвид, разпространен в планините на Балканския полуостров. У нас се среща в скалните комплекси на Родопите, Рила, Пирин и Стара планина, на надморска височина от 600 до 2900 метра. Видът е обявен за защитен през 2007 г. с влизането на страната ни в ЕС. Включен е в Приложиние № 2 и Приложение № 4 на Директива 29/43 ЕЕС, Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие и Червената книга на Република България  с природозащитен статус „застрашен“.