Актуални агро новини.Съвместна информационна среща-семинар на НССЗ, БАБХ и ИА „Гл. Инспекция по труда“ Дирекция "Инспекция по труда" гр. Велико Търново.

На 09 март 2018 г. в гр. Велико Търново ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Велико Търново), Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Изпълнителна агенция (ИА) „Гл. Инспекция по труда“ Дирекция "Инспекция по труда" гр. Велико Търново.

На семинара инспектор от Дирекция „Инспекция по труда“ - Велико Търново ще запознае гостите с добрите практики  при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и спазването на изискванията на нормативната база при наемане на работници в стопанствата.

Д-р Цветан Христов, н-к отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ - В. Търново ще представи на аудиторията със спазването на ветеринарномедицинските и зоохигиенни изисквания в животновъдните ферми.

Димитър Стоянов, н-к отдел „Растителна защита“ в ОДБХ - В. Търново ще разгледа пред земеделските стопани спазването на фитосанитарните изисквания в земеделските стопанства съгласно Закона за защита на растенията.

Експертите от териториален областен офис на НССЗ - гр. Велико Търново ще разяснят основните изисквания при изпълнение на одобрени бизнес планове по подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани" и подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020, както и основните изисквания при кандидатстване по подмярка 6.1. и подмярка 4.1.2  „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Велико Търново , ул. „Никола Габровски“ № 23, залата на Регионална здравна инспекция - Велико Търново

Програма на семинара