Актуални агро новини.Възможни са повишения в долните течения на реките.

От обедните часове на 8 и на 9 март, в резултат на валежи и снеготопене, има вероятност за поройни наводнения във водосборите на реките Тимок и  Лом, в горното течение на р. Огоста преди с. Гаврил Геново, в долните течения на реките Искър, Вит и Осъм, както и във водосбора на р. Янтра по основната река около Велико Търново и в притоците ѝ р. Джулюница и р. Лефеджа, в горното течение на р. Черни Лом (приток на р. Русенски Лом). На 8 и 9 март в резултат на валежи има ниска вероятност за поройни наводнения във водосборите на р. Камчия и южночерноморските реки. От обедните часове на 8 и 9 март в резултат на валежи и снеготопене има ниска вероятност за поройни наводнения във водосбора на р. Мочурица (приток на р. Тунджа) и във водосбора на р. Харманлийска река (приток на р. Марица).

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) на базата на измерени водни стоежи и изчисления по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива в по-голямата част от реките са се понижили, повишения вследствие на валежи, снеготопене и оттичане са регистрирани в горното течение на р. Осъм и в долните течения на р. Янтра и р. Русенски Лом. Регистрираните колебания в басейна са от - 127 см до + 160 см. По-съществени колебания са регистрирани на р. Голяма река при Стражица (- 122/+ 96 см) и на р. Черни Лом при Кардам (- 127/+ 160 см). Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: регистрирани  са колебания от  - 100 см до + 112 см. през  последното  денонощие. По-значително повишение е регистрирано на р. Луда Камчия при с. Бероново (+ 40 см) и на р. Камчия при с. Гроздьово (+ 112 см). Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: речните нива са с регистрирани колебания от - 43 см до + 58 см. По-значителни колебания са отчетени на р. Харманлийска при Харманли (- 43/+ 58 см). Вследствие работата на хидротехнически съоръжения е отчетено колебание от - 64 см до + 90 см на р. Въча в местност Забрал (Девин). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива в по-голямата част от реките са се повишили през последното денонощие. Повишения вследствие на валежи, частично снеготопене и оттичане са регистрирани в долното течение на р. Места с до + 65 см. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от - 32 см до + 65 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води. 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес вследствие на валежи и снеготопене речните нива в целия басейн ще се повишават, по-значителни ще са повишенията във водосборите на реките западно от р. Осъм и във водосбора на р. Янтра. На 9 и 10 март речните нива в басейна ще останат високи. Вследствие на оттичане, по-значителни повишени ще има в средните и долните течения на основните реки в басейна. Повишения ще има и в целите водосбори на реките западно от р. Огоста, вследствие на оттичане и продължаващо снеготопене. В горните и средни части от водосборите ще започне процес на понижение на речните нива. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. В резултат на валежи днес ще се повишават водните нива на реките Владайска,  Лесновска, Банкенска, Блато, Малък Искър, а в резултат на валежи и снеготопене на р. Златна Панега и р. Гостиля. Най-значителни ще бъдат повишенията на  8 и 9 март в средното и на 9 и 10 март в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 8, 9 и 10 март, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Процесът на повишение на речните нива, вследствие на снеготопене, валежи и оттичане ще се запази и през следващите 1-2 дни, като по-значителни ще са повишенията на 8 март в района на Велико Търново и водосбора на притока р. Лефеджа. Процес на понижение на водните нива в горните части от водосбора ще започне на 9 март. Водното количество на р. Голяма река при Стражица е над жълтия праг. Водните количества при останалите пунктове ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 8, 9, 10 и 11 март водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. В средните и долни части на основната река нивата ще продължат да се повишават вследствие на оттичане. На 8 и 9 март вследствие на валежи от дъжд и продължаващо интензивно снеготопене ще има нови повишения на речните нива във водосбора, като в сутрешните часове на 9 март са възможни поройни наводнения в средните части от водосбора. През нощта на 9 срещу 10 март са възможни локални разливи в долните части на Черни Лом и Русенски Лом, в ниските части на реките. От следобедните часове на 9 март ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие оттичане ще има повишения до обедните часове на 10 март в долните части на Черни Лом и Русенски Лом.

Черноморски басейн: в северночерноморските реки водните нива ще се задържат високи, вследствие на продължаващо снеготопене и оттичане, докато в южночерноморските реки ще има временно понижение на речните нива. В следобедните и вечерни часове на 8 март в резултат на валежи се очакват значителни повишения на водните нива в басейна, като по-значителни ще са в южночерноморските реки и във водосбора на р. Камчия. От следобедните часове на 9 март ще започне процес на понижение на речните нива в целия басейн. На 9 и 10 март повишения ще има само в долните течения на основните реки в резултат на оттичане.

Източнобеломорски басейн:  По-съществени повишения ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. От обедните часове на 8 март по-значителни повишения на водните нива ще има в целия водосбор на р. Тунджа, долните части от водосбора на р. Марица, вследствие на валежи от дъжд и оттичане. От 9 март ще започне процес на понижение на речните нива в басейна, като повишения ще има в средните и долни течения на основните реки и през следващите 3-4 дни.

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че:

-         Водното ниво на р. Сазлийка при с. Гълъбово е преминало жълтия праг за предупреждение и се очаква да се задържи над и около него до обедните часове на 11 март

-         Водното ниво на р. Марица при Свиленград се очаква да премине над жълтия праг за предупреждение в ранните сутрешни часове на 9 март и да се задържи над него до ранните сутрешни часове на 11 март

-         Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда е преминало над жълтия праг за предупреждение и ще се задържи над него до ранните сутрешни часове на 11 март

-         Водното ниво на р. Тунджа при Ямбол е преминало над жълтия праг за предупреждение и ще се задържи около и над него до 12 март

-         Водното ниво на р. Тунджа при Елхово е преминало над оранжевия праг за предупреждение и ще се задържи около и над него до 12 март

Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че:

Според последните симулации водното количество на р. Черна при Смолян няма да достигне жълтия праг за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес, вследствие на частично снеготопене и валежи, речните нива в басейна отново ще се повишават, като по-значителни ще са повишенията в средните части от водосбора на р. Струма. От 9 март ще започне процес на понижение на речните нива в горните части от басейна, като все още повишения в резултат на оттичане ще има в средните и долните течения на основните реки.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 8 март 2018 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 7 март 2018 г. е 4740,9 млн. м3 и представлява 73,0 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване 87,9% от общия им обем напояване – 59,4% от общия им обем енергетика – 80,5% от общия им обем.

Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири „Йовковци“, „Среченска бара“, „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Ахелой“, „Мандра“, „Въча“, „Кричим“, „Боровица“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Розов кладенец“ и „Пчелина“. Чрез месечен график са предписани определени обеми на 21 язовира, които да не се надвишават, с цел плавно и контролирано изпускане на водни маси за осигуряване на свободен обем в тях. Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода , ще бъде гарантирано водоснабдяването.

За осигуряване на свободен обем контролирано се изпускат язовирите „Йовковци“, „Ястребино“, „Бели Лом“, „Тича“, „Съединение“, „Георги Трайков“, „Порой“, „Ахелой“, „Ясна поляна“, „Мандра“, „Малко Шарково“ и „Тракиец“.

През преливните съоръжения преливат „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“ и „Пчелина“.

Язовир „Тича“ провежда висока вълна, като се очаква в следобедните часове днес да започне да прелива през преливника с количества около 10 - 12 м3/сек, което не представлява опасност за населението и инфраструктурата по поречието на реката след язовирната стена.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.

Във връзка с възникналата хидрометеорологична обстановка в страната, вследствие  обилният снеговалеж, покачването на температурите и снеготопенето, всички отговорни институции са предприели превантивни действия и са създали организация и координация за недопускане на потенциален риск от наводнения.