Актуални агро новини.Одобрен е окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2017.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 33а, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и чл. 16г, ал. 4 от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол беше одобрен окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2017 като част от Система за идентификация на земеделските парцели, който е актуализиран за 2017 г. чрез дешифрация на нова цифрова ортофотокарта на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2017 г.

Данните от специализирания слой са предоставени на Разплащателната агенция за извършване на задължителните кръстосани проверки съгласно чл. 37, ал. 2 и чл. 43 от ЗПЗП на подадените през Кампания 2017 заявления за подпомагане, извършване на финална оторизация и плащания на площ за 2017 г., както и прием на заявления за подпомагане през 2018 г.

Въз основа на извършената финална оторизация Разплащателната агенция ще извърши корекции в извършените плащания по схеми и мерки за подпомагане на площ и ще бъдат изплатени допълнителни субсидии на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума, а за земеделски стопани, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума , Разплащателната агенция издава акт за установяване на публично държавно вземане съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

Заповедта е публикувана в Държавен вестник, брой 22 от 13 март 2018 г.