Актуални агро новини.ДФЗ публикува Контролен лист за проверка на извършения подбор на проектни предложения от МИГ.

На интернет сайта на

ДФЗ е публикуван Контролен лист за проверка на извършения подбор на проектни предложения от МИГ, по които се финансират разходи от ЕЗФРСР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“.

При провеждането на процедурите за подбор на проектни предложения, Разплащателната агенция препоръчва на МИГ да обърнат внимание на включените в контролния лист документи и други типове проверки за доказването на изпълнението на изискванията, произтичащи от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярката, Постановление № 161 на МС от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи, Постановление № 162 на МС от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. и в изпълнение на „Минимални изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегия за ВОМР” , утвърдени от Зам.-министър председателя на РБ, публикувани на Единния информационен портал във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ.

Контролният лист може да намерите ТУК...

В страницата на ДФЗ са публикавани и образци на бизнес план и анализ - разходи ползи (финансов анализ) по подмярка 19.2, разработени съгласно Приложение № 11 към чл. 46а, ал. 1 (т. 12 и 13) от Наредба № 22, които МИГ следва да включат в насоките за кандидатстване.

Предстои публикуването и на съгласуван от ДФЗ образец на административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, който също може да бъде добавен към документите по всички обяви за прием на проектни предложения.