Актуални агро новини.На 18 и 19 март се очакват валежи и повишения на речните нива.

От ранните часове на 18  март и на 19 март в резултат на валежи ще има повишения на речните нива. Вероятност за поройни наводнения има за:

Дунавски басейн:

В сутрешните часове на 18 март във водосборите на р. Ерма, р. Габерска и р. Тимок; в горните и средни части от водосборите на р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Лом и р. Цибрица ; в горните части от водосборите на р. Огоста (и притоците ѝ р. Дългоделска, р. Ботуня, р. Шугавица и р. Бързия ), р. Искър (притока ѝ р. Сливнишка) ,

В сутрешните часове на 18 март в долните части от водосбора на р. Янтра.

В обедните часове на 18 март в горните части от водосбора на р. Янтра (над гр. Габрово) и във водосборите на притоците ѝ р. Веселина, р. Златаришка, р. Лефеджа; в целите водосбори на р.Черни Лом и р. Малки Лом.

Черноморски басейн:

В обедните часове на 18 март  в горните части от водосборите на р. Голяма Камчия и р. Луда Камчия.

Източнобеломорски басейн:

В сутрешните часове на 18 март  в горните части от водосбора на р. Арда; в горните части от водосборите на р. Въча и в целия водосбор на р. Девинска. В обедните часове на 18 март  – в горните и средни части от водосбора на р. Тунджа и притока ѝ р. Мочурица.

Западнобеломорски басейн:

В сутрешните часове на 18 март в целия водосбор на р. Доспат,  в горните части от водосборите на р. Места (притока ѝ Бяла Места) и долните части от водосбора на р. Места (притока ѝ р. Бистрица); в горните части от водосбора на р. Струма (притока ѝ р. Конска) и във водосбора на р. Рилска (приток на р. Струма).

На база анализ направен на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили. Регистрираните колебания са от -25 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води. Само водните количества на р. Мусаленска Бистрица при  Боровец, р. Искър при с. Бели Искър и р. Черни Вит при с. Черни Вит са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от -15 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Повишения вследствие на оттичане са регистрирани в долното течение на р. Марица. По-значително понижение е регистрирано на р. Крумовица при с. Г. Кула с до -70 см. Регистрираните  колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -30 см до +34 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -22 см до +5 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн:  Днес водните нива на реките в басейна ще се понижават. В следобедните часове днес и утре ще има незначителни повишения на водните  нива на реките Тимок и Тополовец. От ранните часове на 18 март в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна.  От  сутрешните часове на 18 март по-значителни ще бъдат повишенията на водните нива във водосборите на р. Ерма, р. Габерска, р. Нишава; р. Тимок, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Лом, р. Цибрица, в горното течение на р. Огоста и притоците ѝ р. Бързия, р. Шугавица и р. Ботуня; р. Искър в притоците й р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Искрецка, р. Батулийска, р. Малък Искър; р. Вит; горното течение на р. Осъм. От следобедните часове на 18 март  в резултат на валежи ще има по-значителни повишения и във водосборите на р. Янтра в горното течение над  Велико Търново и притоците ѝ р. Росица, р. Джулюница, р. Лефеджа, във водосборите на р. Русенски Лом и на добруджанските реки. На 19 март речните нива в басейна временно ще се понижат, като ще останат все още високи. Повишения ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 18 и 19 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре водните нива на реките във водосбора ще се понижават. От ранните часове на 18 и на 19 март в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значително ще се повишат водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Искрецка, р. Батулийска, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, само водните количества на р. Искър при с.Ореховица ще бъдат около прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 18 и 19 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се понижават. От следобедните часове на 18 март  в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосбора на р. Янтра в горното течение над гр. Велико Търново и притоците ѝ р. Росица, р. Джулюница, р. Лефеджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 18, 19 и 20 март  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и утре нивата във водосбора ще се понижават. От следобедните часове на 18  и в периода до 21 март ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значителни повишения се очакват във вечерните часове на 18 март  и през нощта срещу 19 март във водосбора на р. Бели Лом. Водните количества ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес водните нива на реките в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните части на основните реки. В следобедните и вечерни часове на 18 март  в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: р. Батова, р. Провадийска и притока ѝ р. Девня, р. Камчия и притока й Луда Камчия, р. Двойница, р. Бяла, р. Хаджидере, р. Айтоска, р. Русокастренска, р. Средецка. На 19 март речните нива временно ще се понижават, повишения на речните нива ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 Източнобеломорски басейн: Днес водните нива на реките в басейна ще се понижават. От ранните часове на 18 и на 19 март в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. От ранните часове на 18 март  по-значителни ще бъдат повишенията на речните нива във водосборите на реките: р. Марица в притоците ѝ р. Тополница, р. Луда Яна, р. Въча, р. Първенецка, р. Чепеларска; р. Арда в горното течение над яз. Кърджали. От следобедните часове на 18 и на 19 март по-значителни ще бъдат повишенията на речните нива във водосборите на реките р. Тунджа; р. Марица  в притока и р. Сазлийка и в долното течение на основната река; р. Арда в горното течение над яз. Кърджали и в притоците ѝ р. Върбица и в горното течение на р. Крумовица.

 Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

-          Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол ще премине над жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 19 март.

-          Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще е около и над жълтия праг за предупреждение през следващите 5 дни.

 Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

Водните количества на р. Черна при гр. Смолян в следобедните часове на 18 март  ще бъдат над жълтия праг за внимание.

Водните количества на р. Елховска при гр. Рудозем в следобедните часове на 18 март ще бъдат над жълтия праг за внимание.

Западнобеломорски басейн: От ранните часове на 18 и на 19 март в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще са на 18 март във водосборите на реките Доспат, Места и Струма (главно по основната река и в притока ѝ р. Струмешница).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 17 март 2018 г. НИМХ-БАН обявява предупредителен жълт и оранжев код за потенциално опасно време. Ще духа силен и поривист южен вятър. Поривите ще достигат 15-20 м/с, северно от планините и на места в Източна България - до 25-30 м/с.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16.03.2018 г. е 5 025,2 млн. м3 и представлява 77,4 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 89,2 % от общия им обем; напояване – 64,5% от общия им обем; енергетика – 84,9% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

За каскада „Арда“

Язовир „Кърджали“ – 478,394 млн. м3, което е 96,2% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 376,718 млн. м3, което е 97,2 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 132,054 млн. м3, което е 84,3 % от общия му обем.

 За каскада „Горна Тунджа“

Язовир „Копринка“ – 80,969 млн. м3, което е 56,9 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 203,555 млн. м3, което е 50,9 % от общия му обем.

Със запълване над 90 % са следните комплексни и значими язовири: „Цанков камък“, „Въча“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Тича“, „Йовковци“, „Среченски бара“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Кричим“, „Розов кладенец“ и „Пчелина“.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода ще бъде гарантирано водоснабдяването.

За осигуряване на свободен обем контролирано се изпускат язовирите „Огоста“, „Йовковци“, „Ястребино“, „Тича“, „Съединение“, „Георги Трайков“, „Порой“, „Ахелой“, „Ясна поляна“, „Малко Шарково“ , „Тракиец“ и „Кула“.

По информация към 16 март 2018 г. през преливните съоръжения преливат язовирите: „Тича“, „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, и „Пчелина“.

Към язовир „Тича“ в момента притока намалява, което води и до намаляване на преливането, като в момента прелива с 5,4 м3/сек, изпускат се по 6 м3/сек през ВЕЦ и по около 13 м3/сек  през водовземна кула за напояване.

Язовир „Йовковци“ е със запълване 100%, като в момента прелива с 2,297 м3/сек и се освобождава през основен изпускател с 4 м3/сек .

Язовир „Огоста“ е с обем 344,400 млн. м3 , като през ВЕЦ се преработват по 15 м3/сек и е увеличено контролираното изпускане на водни маси от основен изпускател на 55 м3/сек. през основен изпускател. За увеличеното изпускане на язовира са уведомени областните управители на обл. Монтана и Враца, кметовете на съответните общини и РС ПБЗН- гр. Монтана и гр. Враца.

Преливането при язовир „Камчия“ с 16,6 м3/сек не създава предпоставка за наводнения, тъй като коритото на реката след язовирната стена е с осигурена проводимост  от около 300 м3/сек.

Язовир „Георги Трайков“ е с обем 280,799 млн.м3, като се увеличава притока към него. Увеличено е контролираното изпускане през основен изпускател (около 39,4 м3/сек) с цел поемане на притока от язовир „Камчия“.

Язовир „Ясна поляна“ прелива с около 0,2 м3/сек и се изпуска през основен изпускател 0,7 м3/сек, като това не създава заплаха за наводнения, тъй като проводимостта на речното корито е около 110 м3/сек.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.

По информация oт басейновите дирекции

На територията на БДДР

С минимални количества преливат през преливника и/или се изпускат контролирано през основен изпускател 35 броя язовири.

Язовир  „Рогозен 1” се изпуска през основен изпускател и 4 бр. сифони с 3 м3/сек, не прелива.

Язовир  „Бързина“  се изпуска през основен изпускател и 2 бр. сифони с 2 м3/сек, прелива през преливник с 3-4 м3/сек.          

Речните нива във водосбора на река Русенски Лом продължават да се понижават. Все още има локални разливи извън речното легло в с. Красен. Нивото на река Русенски Лом в с. Красен е спаднало с около 10 см. през последното денонощие. По информация разливите са в участък извън регулацията на селата Красен и Божичен, приблизително 50 декара. Нивата спрямо предходния ден са с тенденция към застой или понижаване.

При с.Нивянин, общ.Борован, на 16 март към 8 ч. водния стоеж на реката Скът е 128 см. (понижение спрямо нивото от 15 март).Водният стоеж на река Скът при гр.Мизия е 190 см. (застой спрямо нивото на 15 март)

По данни на дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на ОУ “ПБЗН” на област Видин, Враца и Монтана няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации. Наблюдава се водното ниво в р. Огоста при с. Хайредин, реката  е с воден стоеж 160 см. (понижение с 30 см. спрямо нивото от 15 март ). При с. Бели Извор, община Враца - река Лева е в коритото си.

По данни на дежурните от Област Видин в критичните точки:

Със заповед на кмета на Община Видин е обявено бедствено положение за част от територията на Община Видин - кметство Иново - възстановена е дигата на р. Делейнска в района на село Иново, ограничено е изливането на водата към земеделски земи. Със Заповед на кмета на община Брегово е обявено бедствено положение в общината поради високо ниво на р. Тимок. Следи се състоянието на дигите. Повишено е нивото на подпочвените води. Нивото на р. Тимок се е понижило с 40 см. Останали са разливи в регулацията на гр.Брегово, работят 2  отводнителни помпи на НС- клон Видин.

Няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Във връзка с обявеното бедствено положение в Брегово и изпратен сигнал от общината с искане за вземане на проби, БДДР възложи извършване на тридневен мониторинг (в периода 13-15 март) на водите на река Тимок в района на Брегово. На 16 март  ще бъде извършено ново пробонабиране по разпореждане на РИОСВ- Монтана, като пробата ще бъдат анализирана по същите показатели, определени от БДДР.

Получените до момента резултати от проведения е мониторинг на водите на река Тимок в периода 13-15 март показват, че няма превишения на стойностите на физикохимичните показатели, кислородния режим и концентрацията на нутриенти, спрямо изискванията за добро състояние на водното тяло, измерени на пункта за мониторинг на р. Тимок при гр.Брегово. Измерените до момента концентрации на метали (проба от 13 март ) са сравними с обичайно измерените концентрации в предишни периоди в същия пункт на реката, дори са по-ниски, имайки предвид разреждането.

На територията на БДЧР

Преливат през преливниците и/или се изпускат контролирано през основен изпускател 23 броя язовири на територията на Басейнова дирекция „Черноморски район“. Няма данни за възникнали аварийни ситуации.Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки и за  повишение на нивата на реките. На дежурния телефон не са постъпвали данни за аварийни ситуации, скъсани диги или укрепителни съоръжения.

Нивото на река Камчия при местност Пода, общ. Аврен е спаднало спрямо 15 март. Приключило е почистването на речното русло.

На територията на БДИБР

В басейна на река Марица нивата на реките и язовирите са в нормални за сезона граници и се наблюдават. Язовирите са под контрол и няма информация за преливащи язовири. Не са постъпили сигнали за възникнали проблеми свързани с високи води. Обстановката е нормална. Няма критични участъци  по поречията на реките и язовирите.

За басейна на река Тунджа, тенденцията за понижение на река Тунджа при Елхово продължава. Тя е понижила нивото си от вчера с 2 см и тази сутрин е на 255 см (при критични 380 см).

Прогнозираният траен спад в нивото на реката от предходните дни продължава под оранжевия код на тревога и ще премине под жълтия след 19 март, след което се прогнозира повишение в нивото на реката и достигане на оранжевия код на тревога след 21 март.

В басейна на река Арда, прогнозирани повишения, които ще минат жълтия праг на предупреждение в късните часове на 18 март при река Черна при Смолян и Елховска при Рудозем.

Няма постъпила информация на дежурните телефони и електронна поща за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

На територията на БДЗБР

Не са постъпили сигнали за критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. Няма  постъпили сигнали за критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения , както и за засегнати населени места от въздействие на водите.