Актуални агро новини.Програмен съвет одобри предложения за по-чист въздух на територията на община Пловдив.

Програмен съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух разгледа на свое заседание всички постъпили предложения от юридически и физически лица във връзка с разработения проект на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на територията на Община Пловдив и План за действие към нея за периода 2018 – 2023 г.

„Всяка една от предложените мерки бе коментирана поотделно и единодушно бяха приети всички, които имат отношение към предмета на програмата“, коментира ръководителят на проекта Елена Найденова.

По думите ѝ голяма част от постъпилите предложения вече са залегнали в проекта за програма и план за действие. Сред тях са мерките, свързани с допълнително озеленяване, където е възможно, процентно увеличение на машинното метене и миене, подобряване на инфраструктурата, изграждането на още нови велоалеи и др.

„Общината има и други документи, чрез които регламентира мерки за подобряване качеството на въздуха. Сега усилията ни са концентрирани върху намаляване на вредните емисии от битовия сектор“, заяви Елена Найденова.

Тя припомни , че проектът за програма и план за действие за подобряване качеството на атмосферния въздух бе публикуват на сайта на общината в началото на годината, а общественото обсъждане приключи на 14 февруари. След като Програмният съвет разгледа постъпилите от политически партии, бизнес сдружение и граждани писмени предложения, както и становище на ЕВН, предстои съгласуване на проекта с РИОСВ и Министерството на околната среда и водите, след което трябва да се приеме от Общинския съвет.

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“.