Актуални агро новини.Речните нива се повишават.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се понижили. Незначителни повишения вследствие на валежи и оттичане са отчетени във водосборите на реките Искър, Осъм и  Русенски Лом. Регистрираните колебания са от -53 см до +16 см. Водните количества на реките са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили. Регистрирани са понижения до -66 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива в голяма част от басейна са се повишили, вследствие на валежи и оттичане. По-значителни са повишенията във водосбора на река Тунджа -  на река Мочурица (приток на р. Тунджа) при с. Чарда  - +111 см и в долното течение на река Тунджа - до +94 см при Ямбол. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от водосбора са от -193 см до +38 см, като по значителни повишения са регистрирани на река Сазлийка при Гълъбово (с +67 см) и на река Харманлийска при Харманли (+62 см). Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките в голяма част от басейна са се повишили незначително, вследствие на валежи и оттичане. Регистрираните колебания в басейна са от -39 см до +24 см. Водните количества са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: На 22, 23 и 24 март речните нива временно ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като на 22 март ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки, вследствие оттичане. В периода 26-29 март речните нива ще се повишат вследствие на снеготопене. В долните течение на река Искър водните количества ще бъдат около жълтия праг за внимание. В останалата част от басейна водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. На 22, 23 и 24 март речните нива на притоците на река Искър ще се понижават или ще останат без изменения. Водните нива на основната река в средното течение ще се повишават до 21 март, а в долното течение след Нови Искър ще се повишават на 21 и 22 март в резултат на валежи и снеготопене и в периода 26-28 март в резултат на снеготопене. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на река Искър при Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 22, 23 и 24 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. През следващите 3 дни нивата във водосбора ще се понижават. Краткотрайни повишения на речните нива са възможни в притоците на река Янтра и по основната река на Велико Търново на 23 март, вследствие на валежи и снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на река Черни Лом на 22, 23, 24 и 25 март 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес ще има повишения във водосбора, вследствие на валежи, снеготопене и оттичане. От вечерните часове днес ще започне процес на понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес в резултат на валежи краткотрайни повишения на речните нива ще има във водосборите на реките Батова, Двойница, Хаджидере, Ахелой, Айтоска, Чукарска, Русокастренска и Средецка. В периода 22-24 март речните нива в целия басейн ще се повишават незначително или ще се задържат високи, в резултат на снеготопене и валежи от дъжд и сняг, като по-значителни ще бъдат повишенията в горните части на реките Луда Камчия и Голяма Камчия, съответно над язовир Камчия и над язовир Тича. Във водосбора на река Караагач има ниска вероятност за поройни наводнения през нощта на 22 срещу 23 март. В периода 26-28 март речните нива в басейна ще се повишат вследствие на комбинацията от валежи и снеготопене (*).

Източнобеломорски басейн: На 22 март речните нива ще се понижават, като ще се задържат високи. На 23 март в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на река Сазлийка (приток на р. Марица) и реките Върбица и Крумовица (притоци на р. Арда). На 24 март водните нива в реките ще са без съществени изменения и ще се задържат високи. Повишения ще има с средните и долни течение на основните реки в периода до 24 март. Повишения на речните нива в средните и долни течения на река Тунджа ще има и в периода 25-28 март, вследствие на снеготопене и валежи (*). Нови повишения на речните нива във основното течение на река Марица след вливането на река Сазлийка се очакват в периода 26-28 март, вследствие на снеготопене и валежи (*).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

-            Водното ниво на р. Сазлийка при Гълъбово е преминало над жълтия праг за предупреждение и ще се задържи над него и през следващите дни.

-            Водното ниво на р. Марица при Свиленград има вероятност да премине над жълтия праг за предупреждение в следобедните и вечерни часове на 23 март 2018 г. и да се задържи около и над него и през следващите 2-3 дни.

-            Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда вече е над оранжевия праг за предупреждение и до вечерните часове на 23 март 2018 г.. От 23 март 2018 г. ще започне процес на понижение, като до 25 март 2018 г. водното ниво ще остане високо.

-            Водното ниво на р. Тунджа при Ямбол е над жълтия праг за предупреждение, като до 23 март 2018 г. нивото плавно ще се повишава, след което ще започне процес на понижение. До 26 март 2018 г. нивото ще остане над жълтия праг за предупреждение.

-            Водното ниво на р. Тунджа при Елхово вече е над оранжевия праг за предупреждение и е в процес на повишение. Очаква се водното ниво да се задържи над оранжевия праг за предупреждение до 26 март 2018 г., като от сутрешните часове на 25 март 2018 г. се очаква да започне процес на понижение на речното ниво.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

-            Водните количества във водосбора на река Арда ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и утре през деня ще има процес на временно понижение или задържане на нивата на реките. От вечерните часове на 22 и на 23 март ще има повишения на речните нива в средните и долни части от водосборите на реките Струма и Места, вследствие на валежи, като по-значителни ще бъдат повишенията в долните части на река Струма и притока й река Струмешница и долните части от водосбора на река Места на 22 март вечерта и презнощта срещу 23 март.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 22 март 2018 г. НИМХ-БАН издава предупреждения от първа и втора степен за опасни метеорологични явления в цялата страна. За Северна България и областите София, София-град, Кюстендил и Перник предупреждението е оранжев код за снеговалежи и вятър. За останалите области в Южна България предупреждението е жълт код за значителни валежи от дъжд, които до вечерта и в равнинната част там ще преминават в сняг.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 21.03.2018 г. е 5 145,3 млн. м3 и представлява 79,3 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 90,2 % от общия им обем; напояване – 65,9% от общия им обем; енергетика – 87,3% от общия им обем.

Изпратено е предупреждение до Р. Гърция и Р. Турция за очаквано чувствително увеличаване на речния отток във водосборите на реките Арда, Тунджа, Марица, Струма и Места, както и за предстоящо преливане на язовир „Ивайловград“, вследствие на голям приток и значителни валежи, като се очаква водното количество след язовира да надвиши 300 куб. м/сек.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 494,521 млн. м3, което е 99,45% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 373,429 млн. м3, което е 96,30 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 152,948 млн. м3, което е 97,6 % от общия му обем.

2. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 90,032 млн. м3, което е 63,31 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 215,264 млн. м3, което е 53,82 % от общия му обем.

Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири: „Ивайловград“, „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Тича“, „Йовковци“, „Среченски бара“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Ахелой“ и „Пчелина“.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

Съгласно налична към 21 март 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат, без да се създава опасност, язовирите: „Тича“, „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“ и „Пчелина“.

Язовир „Тича“ - прелива с 10,5 м3/сек, изпускат се по 5 м3/сек през ВЕЦ и по около 13 м3/сек  през водовземна кула за напояване;

Яз. „Камчия“ прелива с 52 м3/сек;

Яз. ,,Георги Трайков“спаднал с 27 см. спрямо 20.03.2018г. (вчера), контролирано изпускане през ОИ – 39,4 м3/сек., включително през ВЕЦ, не прелива има свободен обем;

Язовир „Йовковци“ е със запълване 100%, като в момента прелива с 4,0 м3/сек и се освобождава през основен изпускател с 2,297 м3/сек;

Язовир „Ясна поляна“ прелива с 1,5 м3, изпуска се през основен изпускател 0,7 м3/сек;

яз. „Мандра“ – изпуска се, отворени 3 савака, не прелива;

Яз. „Кула“ – увеличено подаване през ОИ; яз. „Порой“- към момента не прелива, изпуска се с 1.75 м3/сек, яз. „Ахелой“- към момента не прелива, изпуска се с 3,6 м3/сек.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.

Водните количества, които преливат през преливните съоръжения на язовирите и които контролирано се изпускат през основните изпускатели са в пъти по-малки от проводимостта на реките след тях.

Река Дунав

По данни от ИАППД - Русе към 8.00 часа на 21 март 2018 г. нивото на река Дунав се повишава в целия български участък на реката от +6 до +37 см. спрямо нивото от 20 март 2018 г.

В изпълнение на областния план за защита при бедствия в част „Защита при наводнение” и приложение №44 към областния план за защита при бедствия със заповед на областния управител на област Плевен Мирослав Петров е обявена I-степен на готовност за общините по поречието на река Дунав на територията на област Плевен - общините Долна Митрополия, Гулянци, Никопол и Белене. Възложено е наблюдение на застрашените участъци на предпазните диги на река Дунав и реките Искър, Вит и Осъм до км 5+000 от устията им нагоре по течението.

Повишено е вниманието за целия български участък от реката поради високи води на р. Дунав.

Към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Съгласно получена информация от Басейновите дирекции

На територията на БДДР:

Преливат през преливника, без да се създава опасност, и/или контролирано се изпускат през основен изпускател:

В област Плевен 4 язовира:  яз. „Кайлъка” – прелива с 0,340 м3/сек (обл. Плевен), яз. „Тотлебенов вал” – прелива с 1,100 м3/сек (обл. Плевен), яз. „ Бойка“ - контролирано се изпускат 3,50 м³/сек и яз. „Баниска“ - контролирано се изпускат 3,50 м³/сек.

В област Враца преливат или се изпускат 8 язовира: ”Гарвански геран”, „Езерска падина“, “Братковец”, яз. ”Рогозен 1” , „Бързина“, “Три кладенци”, „Девене“, „Лесура”.

На територията на област Монтана има 60 язовира. Повече от тях имат свободен обем и не преливат с изключение на 11 язовира, които преливат или се изпускат: ,,Киселево“, ,,Мартиново“, ,,Върбовец“, ,,Пътна варианта“, ,,Козоровец“, ,,Вълков връх“, ,,Илиевското“, ,,Клисурица, „Смирненски“, „Липница“, „Ковачица“.

В област Видин преливат или се изпускат 12 язовира: „Ошане“, ,,Божурица“, ,,Големаново“, ,,Извор махала“, ,,Градинарски“, ,,Дъбравка‘‘, ,,Гюргич“, „Кончовец1”,  „Кончовец2“, ,,Дарков дол“, „Манастирски дол“, „Медовница 2“.

Няма постъпили данни за аварийни ситуации и критични участъци по поречието на реките на територията на БДДР, с изключение на:

Поречие Искър - единствения проблемен участък към момента е на река Габерска в с. Габер, общ. Драгоман. В едностранно коригиран участък на реката е свлечен десен скат, като е подприщено водното течение и реката наводнява земеделски площи и стопански постройки. Поречие Янтра - реките водосбора на река Янтра протичат в речните легла с отток по-голям от средно многогодишния за сезона.

Река Студена при кравеферма в с. Караманово (извън урбанизираната  територия), при мост на път Ценово - с.Караманово-с.Вардим (N 43° 34' 34" и E 25° 31' 18") е излязла частично от леглото си и има залети земеделски земи. Причина са високите водни стоежи вследствие валеж, намалена проводимост на р.Студена, непочистени крайпътни канавки. Участъкът се стопанисва от „Напоителни системи” ЕАД. Има изградени земнонасипни диги от двете страни по реката и отводнителни канали в земеделските земи, които частично изпълняват функциите си. Проблемът е идентифициран в минал период при извършени огледи. Предприемани са само единични дейности с малък обхват на почистване в района на моста и около пътното платно. Има наблюдение от страна община Ценово. Предприети са действия от страна на РД ПБЗН и Областен управител на област Русе. Към момента река Студена се е прибрала в леглото си. Земеделските земи остават наводнени, поради нефункциониращи отводнителни канали.

Наблюдава се леко подприщване на водното ниво на река Янтра до 5 км от устието при река Дунав срещу течението.

Към момента се наблюдава тенденция за денонощни колебания на оттока  на реките от басейна на р. Янтра, вследствие локални валежи от дъжд и и мокър сняг.

Поречие Русенски Лом

Все още има локални разливи извън речното легло в с. Красен. По информация разливите на река Русенски Лом са в участъци извън регулацията на селата Красен и Божичен, приблизително около 50 декара.

Извършва се наблюдение при устието на река Русенски Лом, поради повишеното ниво на река Дунав.

Поречия Огоста и Западно от Огоста

По данни на дежурните от Област Видин в критичните точки:

- Със Заповед № 35/11.03.2018 г. на Кмета на община Брегово е обявено бедствено положение в общината поради високо ниво на река Тимок. Следи се състоянието на дигите.  Повишено е нивото на подпочвените води. Нивото на река Тимок при Брегово е понижено с 15 см. Спрямо нивото от 20 март 2018 г. Останали са разливи  в регулацията на гр.Брегово,работят 2бр. отводнителни модули.

При с. Нивянин по информация от дежурен на Общ.Борован, на 21.03.2018г.към 8:00ч. водният стоеж на реката Скът е 175 см.

Водния стоеж на река Скът при Мизия е  100 см.

Наблюдава се водното ниво в река Огоста при с. Хайредин, реката  е с воден стоеж 160 см. (застой). При с. Бели Извор, община Враца - река Лева е в коритото си.

На територията на БДЧР:

Преливат през преливника и/или се изпускат 31 язовира, без да създават опасност: „Ново Паничарево”, „Кълново“, "До селото'' ,''Овошна градина'', ''Кокичена могила'', ''Чанаджик – 2 и 3'', ''Курбара дере'', яз.''Погребите'' и яз. ''Дермен дере'', ''Василева курия'', ''Порурнашка'', ''Хаджи Яне'', ''Вресово', ''Ябълчево'', ''Чукарка'', ''ПС'', ''Синята вода'', „Веселие“, ''Студената вода'', ,,Елешница“, „Нови Пазар 1“, “Картелка“, „Детелина“, „Крушево“, „Трояново“, „Барган“, „Церковски“, ,,Долни чифлик“-, ,,Горен чифлик“ и ,,Пчелник“.

Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки, с изключение на постъпил сигнал от кмета на с. Дебелт, за скъсани диги на р.Средецка, в района на с. Дебелт, общ. Средец, които създават опасност  от наводнение на населеното място и по данни на кмета на с. Дебелт река Русокастренска е с високо водно ниво и залива земеделски земи в района на селото.

На територията на БДИБР:

В Общ. Свиленград, без да създават опасност, преливат и/или се изпускат 15 язовира: ”Левка”, ”Младиново 1”, ”Младиново 2”, ”Димитровче /Келенджика/”, ”Дерин дере”/Бахча дере/, ”Шосето”, ”Джемер ъгъл”, ”Талашман”, ”Баева кория - 1”, ”Язмата”, „Трите чуки”, ”Селската река” и ”Циганката”.

На територията на БДЗБР няма постъпили сигнали за вредно въздействие на водите.

По подадена информация от НС ЕАД, клон Струма-Места се извършва контролирано освобождаване на обем на яз. „Долна Диканя“, като се изпускат 4 м3/сек.

По подадена информация от „НС“ ЕАД, клон Струма-Места, извършва се контролирано освобождаване на обем на яз. „Кринец“, община Банско.