Актуални агро новини.Находището на снежното кокиче край хижа „Черноморец“ е с висока плътност.

Снежното кокиче (Galanthus nivalis) , , един от символите на настъпващата пролет, цъфна в района на хижа „Черноморец“. Находището обхваща обширна горска територия. Проверката  от експерти на РИОСВ – Варна установи, че то е с висока плътност и в активна фаза на цъфтеж.

Снежното кокиче е от сем. Кокичеви (Fam. Amaryllidace), клас Едносемеделни (Class Monocotyledonae) и е известно още с имената калоянче, конски зъб и снежниче. Латинското название на растението Galanthus произлиза от думата „гала“ – мляко и „антус“ – цвете. В буквален превод означава „млечно цвете“. То е многогодишно тревисто растение. Цъфти от февруари до април.

В България се среща по Черноморието, Предбалкана, Западна Стара планина и Странджа. Местообитанията на вида са до 1800 м. надморска височина, в храсталаци, гори и скални поляни в низинния, буковия и дъбовия пояс. Видът се среща в Средна и Югоизточна Европа, Италия, Полша, Унгария и на Балканския полуостров (без районите с вечно зелена растителност).

Снежното кокиче е включено в Червената книга на България в категория „Застрашен“. Видът попада в приложението на Закона за лечебните растения и в приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Според  него се забранява брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри от вида. Притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри също са забранени от закона.

Растението  е защитено и от Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITIES) като медицинско растение. Не е пряко застрашено от изчезване, но за да се избегне тази опасност търговията с него се разрешава само със специален документ, така че да се регулира на международно ниво.

За посегателство върху защитни видове е предвидена глоба за физически лица от 100 до 5000 лв., а за юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв.