Актуални агро новини.Речните нива ще продължат да се повишават.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -17 см до +41 см. По-значителни са повишенията на река Искър при Нови Искър (+59 см, на река Осъм при с. Изгрев (+51 см) и на река Черни Лом при с. Широково (+95 см). Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се повишили значително. Регистрираните повишения са с до +150 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се повишили значително, в резултат на интензивни валежи и снеготопене. Регистрираните изменения на речните нива във водосбора на река Тунджа са от -2 см до +53 см, във водосбора на река Марица от -54 см до +194 см и във водосбора на река Арда от -185 см до +161 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните  колебания са от -11 см до +28 см. По-значително изменения е регистрирано на река Струма при Перник от -29 см до +53 см.  Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес речните нива ще са високи и все още ще се повишават вследствие на снеготопене и оттичане. На 29 март ще започне процес на понижение или задържане на водните нива в реките източно от река Искър, а в останалата част от басейна, все още ще има значителни повишения в резултат на интензивно снеготопене и оттичане. В периода 29-31 март ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. Водните нива в целия басейн ще се запазят високи. В долните течения на реките Искър, Янтра и Русенски Лом водните количества ще бъдат около и над жълтия праг за внимание. В останалата част от басейна водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Поради високата почвена влажност и очакваните валежи комбинирани със снеготопене има вероятност за поройни наводнения:

o  През деня на 28 март 2018 г.във водосборите на реките западно от река Огоста, в средните и долни части от водосбора на река Огоста под яз. Огоста, във долните части от водосбора на река Искър и притоците ѝ реките Перловска, Малък Искър и Бебреш, целите водосбори на реките Вит и Осъм, във водосборите на реките Негованка и Росица (притоци на р. Янтра), в средните и долни части от водосбора на река Русенски Лом и във водосборите на добруджанските реки;

o  През деня на 29 март 2018 г. – във водосбора на река Огоста около яз. Огоста, във водосбора на река Малък Искър (приток на р. Искър) и във водосбора на река Ломя (приток на р. Осъм).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива на реките в целия водосбор ще се повишават в резултат на валежи от дъжд и по-интензивно снеготопене. По-значителни ще бъдат повишенията на 27 март в резултат на валежи от дъжд и снеготопенe и на 28 март в резултат на снеготопене на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево (под яз. Искър), реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. Водните количества в средното и долното течение на основната река ще се повишават и по-съществените повишения ще бъдат в периода 26-30 март главно в резултат на снеготопене. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на река Искър при с. Ореховица ще бъдат около и на 29 и 30 март над прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 28, 29 и 30 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се повишават в резултат на интензивно снеготопене и валежи. От 29 март водните нива на реките във водосбора ще се понижават, като вследствие на оттичане в долното течение на основната река все още ще има повишения. Водното количество на река Голяма река при Стражица е преминало над жълтия праг за внимание, водните количества в останалата част от водосбора ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 28, 29, 30 и 31 март 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще се повишават, вследствие на интензивно снеготопене и валежи. В периода от вечерните часове на 28 март до сутрешните часове на 30 март има вероятност за локални разливи в ниските части на основната река, след сливането на Бели и Черни Лом. От следобедните часове на 28 март ще започне процес на понижение на речните нива: отначало в средните и горни части на водосбора, най-късно, през нощта на 29 срещу 30 март, и в долните части на река Русенски Лом. Водните количества във водосбора ще бъдат под прага за внимание с изключение на основната река, където те ще бъдат около жълтия праг за предупреждение. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите 2-3 дни водните нива на реките ще се понижават, като в долните течения на основните реки все още ще има значителни повишения, вследствие на оттичане.

Източнобеломорски басейн: днес речните нива ще се задържат високи и ще започне плавен процес на понижение на водните нива, като значителни повишения ще има в средните и долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. Поради високата почвена влажност и очакваните валежи комбинирани със снеготопене има ниска вероятност за поройни наводнения на 28 март 2018 г. във водосбора на река Харманлийска река (приток на р. Марица).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

-  Водното ниво на р. Сазлийка при Гълъбово е преминало над оранжевия праг за внимание, като се очаква да започне процес на понижение през следващите дни.

-  Водното ниво на р. Марица при Свиленград е над жълтия праг и ще се задържи около него до вечерните часове на 30 март 2018 г.

-  Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда е над оранжевия праг за внимание и ще се задържи над него до вечерните часове на 28 март 2018 г.

-  Водното ниво на р. Тунджа при Ямбол е над жълтия праг за внимание и ще се задържи над него и през следващите дни.

-  Водното ниво на р. Тунджа при Елхово е над оранжевия праг за предупреждение и ще се задържи над него и през следващите дни.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

Западнобеломорски басейн: днес ще започне процес на задържане или плавно понижение на речните нива, като до 30 март нивата ще останат високи, вследствие на продължаващо снеготопене. Повишения на водните нива ще има в долните течения на основните реки, в резултат на оттичане.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ-БАН.

За 28 март 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27.03.2018 г. е 5 280,3 млн. м3 и представлява 81,4 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 91,2 % от общия им обем; напояване – 67,9% от общия им обем; енергетика – 89,6% от общия им обем.

Изпратено предупреждение до Гърция и Турция за очаквано чувствително увеличаване на речния отток във водосборите на реките Арда, Тунджа и Марица, както и за предстоящо преливане на язовир „Ивайловград“, вследствие на голям приток и значителни валежи, като се очаква водното количество след язовира да надвиши 300 куб. м/сек.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 496,277 млн. м3, което е 98,8% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 384,164 млн. м3, което е 99,1 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 182,474 млн. м3, което 116,4 % от общия му обем. 

Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 102,236 млн. м3, което е 71,9 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ 232,68 млн. м3, което е 58,20 % от общия му обем.

Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири:, „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, Среченски бара“,  „Кричим“, „Розов кладенец“., „Малко Шарково“

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

Съгласно налична към 27 март 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат язовирите: „Ивайловград“, „Тича“, „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Пчелина“ и „Ахелой“.

Язовир „Тича“ - прелива с 13,2 м3/сек, през ОИ - 13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ

Язовир „Ивайловград“ прелива с около 250м3/сек и през ВЕЦ се преработват по 276м3/сек; Яз. „Камчия“ прелива с 74,0 м3/сек ,  язовир „Йовковци“ освобождава 4,0 м3/сек и прелива с 10,85 м3/сек; язовир „Боровица“ прелива с 21,43 м3/сек; язовир „Ясна поляна“ прелива с 23,5 м3/сек., изпуска се през основен изпускател 0,7 м3/сек; яз. „Ахелой“- прелива с 8,0 м3/сек, изпуска се с 3,6 м3/сек,

Яз. ,,Георги Трайков“контролирано изпускане през ОИ – 49 м3/сек, включително през ВЕЦ, не прелива има свободен обем;  яз. „Мандра“ – изпуска се, отворени 3 савака, не прелива;

Яз. „Порой“- изпуска се с 2,8 м3/сек, яз. Студена изпуска по 1,8м3/сек, яз. „Съединение“ – изпуска се през ОИ с 2 м3/сек, яз. „Бели Лом“ - контролирано се изпускат 1,5 м³/сек.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.

Съгласно получена информация от Басеновите дирекции

На територията на БДДР:

Няма проблеми и критични ситуации по общински язовири на територията на БДДР.

Контролирано се изпускат или преливат язовирите:

яз. „Кайлъка” - с 0,210 м3/сек и яз. „Тотлебенов вал” - с 0,390 м3/ сек (обл. Плевен). Яз. „ Бойка“ (общ. Бяла, обл. Русе) - контролирано се изпускат 1,50 м³/сек. ; яз. „Баниска“ (общ. Бяла, обл. Русе) - контролирано се изпускат до 3,50 м³/сек.; яз. „Бели Лом“ (обл. Търговище) - контролирано се изпускат 1,50 м³/сек.; яз. „Желязковец“ (общ. Самуил, обл. Разград) - контролирано се изпускат 0,30 м³/сек; ”Гарвански геран”, “Братковец, „Езерска падина“, "Бързина" в общ. Хайредин, "Лесура" в общ. Криводол, "Три кладенци", "Девене" , яз.,,Върбовец“ (с. Горна Ковачица, община Чипровци), яз.,,Клисурица“ (с. Клисурица, общ. Монтана), яз. „Смирненски“, яз. „Липница“, язовир „Ковачица“, Язовир „Липненска река“, (с.Липен, общ.Монтана),.,,Върбовец“ (с. Горна Ковачица, община Чипровци), яз.,,Клисурица“ (с. Клисурица, общ. Монтана), яз. „Смирненски“, язовир „Липница“, язовир „Ковачица“, Язовир „Липненска река“, (с.Липен, общ.Монтана), „Ошане“, ,,Божурица“, ,,Големаново“, ,,Извор махала“, ,,Градинарски“, ,,Дъбравка‘‘, ,,Гюргич“, „Кончовец1”,  „Кончовец2“, ,,Дарков дол“, „Манастирски дол“, „Медовница 2“.

Няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Река Дунав

По данни от ИАППД - Русе на 27 март 2018 г. нивото на река Дунав се понижава от (-16) см до (-1) см в участъка от Ново село до Никопол спрямо нивото от 26 март 2018 г. В останалата част от българския участък са регистрирани повишения от +2 до +8 см. спрямо нивото от предходния ден.

Към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Поречие Искър

Единствения проблемен участък към момента е на р. Габерска в с. Габер, общ. Драгоман.

Поречие Янтра

Завишението на оттока на реките от басейна на р. Янтра е вследствие на снеготопене. През нощните часове оттока е завишен с 15 м3/с до 30 м3/с за някои реки без да са настъпили критични ситуации. В долното течение  на р.Янтра повишаването ще е по-голямо , но няма да доведе до критични ситуации.

Налице е и подприщване на водното течение на р. Янтра от устието при с. Кривина до около 5 км. срещу течението, поради високите нива на р.Дунав.

Поречие Русенски Лом

Речните нива във водосбора на река Русенски Лом продължават да се повишават.

Повишено е нивото на река Русенски Лом при устието и с река Дунав, вследствие на високите водни стоежи на река Дунав и интензивното снеготопене през последните дни.

Регистрирани са повишения на река Русенски Лом в кв.Средна кула, кв.Долапите и с. Басарбово Община Русе. Река протича в границите на коригираните участъци. 

Все още има разливи извън речното легло в с. Красен, като разливите са в най-ниските части на селото попадащи в регулацията и извън регулацията. Залята е най-близко стоящата до реката къща и прилежащи дворове.

На територията на Община Иваново нивото на река Черни Лом преминаваща през селата Божичен, Кошов, Табачка и Червен  са се повишили или са в застой и няма разливи в урбанизираните територии. Все още остава разлива на река Русенски Лом между селата Божичен и Красен, приблизително около 50 декара, попадащи извън урбанизираната територия. При вливането на реките Мали Лом в Бели Лом в участък с. Нисово водното  нивото на реките са повишени. Участъка не е коригиран.

На територията на Община Две могили, при вливането на реките Баниски Лом в Черни Лом в участък мост с. Широково, реките протичат в границите на коригираните участъци.

Във водосбора на притоците на река Бели Лом, река Черни Лом и река Мали Лом, са повишени, като остават високи вследствие на отичане.

По информация на „Напоителни системи“ ЕАД - клон Долен Дунав е повишено нивото на река Черни Лом в горното и течение в района на с. Априлово, Община Попово.

Не са постъпвали данни  за разливи, аварийни ситуации и критични участъци..

Поречия Огоста и Западно от Огоста

Няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации. Наблюдава се водното ниво в р. Огоста при с. Хайредин, реката  е с воден стоеж 180 см. (повишение с 10 см спрямо нивото от 26 март).  

На територията на БДЧР:

Преливат през преливника и/или се изпускат 39 язовира: „Ново Паничарево”, Трояново, "До селото'' ,''Овошна градина'', ''Кокичена могила'', ''Чанаджик – 2 и 3'', ''Курбара дере'', яз.''Погребите', яз. ''Дермен дере'', ''Василева курия'', ''Порурнашка'', ''Хаджи Яне'', ''Вресово', ''Ябълчево'', ''Чукарка'', ''ПС'', ''Синята вода'', „Веселие“, Росенец, ''Студената вода'', „Крушево“, Картелка, „Детелина“, „Барган“, яз. „Кълново“, яз. ,,Долни чифлик“ и ,,Горен чифлик“ ,,Елешница“,  яз. ,,Снежина“, „Нови Пазар 1“, „Съединение“, „Овчарово“, „Вардун“, „Поляница“, „Руец“, „Красноселци“, „Каменна чешма“,

Наблюдава се сериозно повишение на нивото на езеро Вая,  към момента няма данни за  преливане.

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:

Следствие проливния дъжд в късните часове на изминалото денонощие, нивото на р. Русокастрнска се е повишило значително при село Сърнево. Няма данни за преливане през изградените диги. Няма наводнени къщи, наблюдава се спадане на нивото на реката.

р. Средецка – Към момента разлива при с. Дебелт е намалял, водата се оттегля от земеделските земи в реката и в отводнителна система Новоселци. ОПС прехвърля излишната вода от системата в яз. Мандра.

Нивото на река Камчия при местност Пода , общ. Аврен е с покачване 20 см. (от петата на моста), няма критични ситуации, водата е в коритото. Установени са частични разливи по бермите около Комунаре, наблюдава се понижение на нивото.

Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

На територията на БДИБР:

В Общ. Свиленград се изпускат или преливат 5 язовира: ”Младиново 1”, ”Младиново 2”, „Сараказлъка“, „Дерин дере“, „Джемер ъгъл“,
Ниво на р. Марица в участъка на гр. Свиленград - 185 см. над кота 0 (критични 400 м)

Обстановката в община Елхово е усложнена в следствие повишаване на нивото на р. Тунджа. Регистрирано е ново повишение на река Тунджа при Елхово с 5 см от предходния ден и тази сутрин е на 382 см.

- река Мочурица при Чарда - 387 см, повишение със 70 см от вчера;

- река Мочурица при Веселиново - отново е излязла от коритото си и е заляла земеделски земи;

- река Тунджа при Ямбол - 391 см, повишение с 36 см от вчера;

- река Тунджа при Елхово - 382 см, повишение с 5 см от вчера;

- река Поповска, между Попово и Дъбово - на 50 см от ръба на дигата;

- река Черноземска, между Маламир и Чернозем - заляла е моста и пътят е затворен;

На територията на БДЗБР

Няма постъпили сигнали за:

-   критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

-   критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

-   засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Няма подадена информация за възникнали бедствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.

Продължава контролирано освобождаване на обем от язовир „Долна Диканя“, община Радомир, като се изпускат води от 4 м³/сек. и от яз. „Кринец“, община Банско, като се изпускат води от 2 м³/сек.

През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -10 см до +27 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води.