Актуални агро новини.Ще започне понижаване на водните нива.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се понижили. Вследствие на оттичане са регистрирани повишения на речните нива в долните течения на реките Искър и Русенски Лом до +42 см. Регистрираните колебания са от -75 см до +22 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива в по-голяма част от басейна са се понижили. Повишения са регистрирани във водосбора на река Камчия с до +74 см. Регистрираните понижения в останалата част от басейна са с до -60 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се повишили, вследствие на валежи и снеготопене. Регистрираните изменения на речните нива са от -41 см до +43 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива са се понижили. Регистрираните колебания са от -18 см до +8 см.  Водните количества на реките са  над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес  речните нива ще са високи и ще се задържат високи в резултат на снеготопене и оттичане. На 30 и 31 март ще има повишения на водните нива на река Искър и реките западно от нея, както и в планинските части на водосборите на реките Вит и Янтра, в резултат на интензивно снеготопене. Водните нива в целия басейн ще се запазят високи и в долните течения на реките Искър , Янтра и Русенски Лом водните количества ще бъдат около и над жълтия праг за внимание. В останалата част от басейна водните количества ще бъдат под праговете за внимание. През нощта на 31 март срещу 1 април и на 1 април, в резултат на валежи от запад на изток ще има отново краткотрайни повишения на речните нива, по-значителни ще бъдат повишенията в средните и долни течения на реките Тимок, Огоста, Искър и Вит.

Поради високата почвена влажност, високите нива на подпочвените води, валежи и снеготопене има вероятност за поройни наводнения:

През деня на 29 март 2018 г. – във водосборите на реките Войнишка, Видбол, в горните течения на реките Арчар, Огоста (притоците ѝ р. Шугавица, р. Ботуня), река Искър ( в притока ѝ р. Малък Искър), реките Вит, Янтра (в притоците ѝ р. Росица и р. Джулюница). През деня на 30 март 2018 г. –  във водосбора на река Видбол, в горните течения на: реките Лом, Огоста (в притока ѝ р. Дългоделска Огоста), реките Вит, Янтра (по основната река над Габрово). Вечерта на 31 март 2018 г. – в горното течение на река Огоста преди и след яз. Огоста, в горното течение на река Искър (в притока ѝ р. Владайска).

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 30, 31 март и 1 април 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива на реките ще се понижават или ще има незначителни повишения в резултат на снеготопене. На 1 и 2 април в резултат на валежи от дъжд ще има краткотрайни повишения на речните нива. По-значителни повишения ще има на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Искър - реките Батулийска, Искрецка, Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на река Искър при Нови Искър и при с. Ореховица ще бъдат около и над праговете за внимание на 1 и 2 април. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 30 и 31 март и 1 април 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Започналият процес на понижение на речните нива ще продължи и през следващите 2-3 дни. Oчаква се повишение в горното течение на основната река при Габрово вследствие на снеготопене. Водните нива във водосбора ще останат високи. Водните количества в по-голяма част от водосбора ще бъдат под праговете за внимание, само в горното течение на основната река при Габрово ще бъдат около жълтия праг за предупреждение. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 30 и 31 март и на 1 и 2 април 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. От днес ще започне процес на понижение на водните нива във водосбора - първоначално в средните и горни части от водосбора, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на река Русенски Лом до ранните сутрешни часове на 30 март. В периода до вечерните часове на 30 март има вероятност за локални разливи в ниските части на основната река, след сливането на Бели и Черни Лом. В периода от следобедните часове на 1 април до сутрешните часове на 4 април се очакват нови повишения на речните нива във водосбора, вследствие на валежи. Водните количества в долните части на водосбора ще бъдат около и над праговете за внимание.

Черноморски басейн:  в резултат на оттичане ще има повишения в долните части от на основните реки: реките Провадийска река, Камчия и южночерноморските реки. В останалата част от басейна днес и през следващите 2 дни водните нива на реките ще се понижават. В резултат на валежи от следобедните часове на 1 април ще има краткотрайни повишения на речните нива, по-значителни във водосбора на река Камчия и северночерноморските реки.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни речните нива ще се задържат високи. От днес ще започне плавен процес на понижение на водните нива, като повишения ще има в средните и долните течения на основните реки, вследствие на оттичане. В резултат на валежи от 1 април ще има нови незначителни повишения на речните нива.

 Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

-            Водното ниво на р. Сазлийка при Гълъбово се понижава и е под оранжевия праг за предупреждение. През следващите дни нивото ще остане над жълтия праг за предупреждение.

-            Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда плавно се понижава. През следващите 1-2 дни ще се задържи над жълтия праг за предупреждение.

-            Водното ниво на р. Тунджа при Ямбол е над жълтия праг за внимание и ще се задържи над него и през следващите дни.

-            Водното ниво на р. Тунджа при Елхово е над оранжевия праг за предупреждение. От вечерните часове днес ще започне процес на плавно понижение, като през следващите 5 дни ще се задържи над него.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

-            Водните количества са под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн:  От вечерните часове на 31 март и на 1 април, в резултат на валежи ще има краткотрайно повишение на речните нива.

Поради високата почвена влажност, високите нива на подпочвените води и валежи комбинирани със снеготопене има вероятност за поройни наводнения:

Вечерта на 31 март 2018 г. – в горното течение на р. Струма (в притока ѝ р. Соволянска Бистрица); През нощта на 31 март 2018 г. срещу 1 април 2018 г. –  в горните течения на река Места (в притока ѝ р. Черна Места) и на река Струма (по основната река и в притока ѝ р. Джерман), в долното течение на река Струма (по основната река и в притока ѝ р. Струмешница).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906

За 30 март 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 29.03.2018 г. е 5 320,4 млн. м3 и представлява 82,0 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 91,2 % от общия им обем; напояване – 69,0% от общия им обем; енергетика – 90,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 499,477 млн. м3, което е 100,5 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 379,744 млн. м3, което е 97,9 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 182,959 млн. м3, което 116,8 % от общия му обем.

2. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 106,965млн. м3, което е 75,2 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ 238,802 млн. м3, което е 59,70 % от общия му обем.

Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири:, „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Студен кладенец“, „Среченска бара“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Малко Шарково“, „Асеновец“  и „Георги Трайков“

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

Съгласно налична към 29 март 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат язовирите: „Ивайловград“, „Кърджали“, „Тича“, „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Пчелина“ и „Ахелой“, както следва:

-          яз. „Ивайловград“ прелива с 183 м3/сек и през ВЕЦ се преработват по 278 м3/сек; 

-          яз. „Кърджали“ прелива с 3,37 м3/сек и през ВЕЦ се преработват по 155,76 м3/сек

-          яз. „Тича“ - прелива с 28,96 м3/сек, през ОИ – 8,0 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ

-          яз. „Йовковци“ освобождава 4,0 м3/сек и прелива с 4,816 м3/сек;

-          яз. „Камчия“ прелива с 42,5,0 м3/сек, 

-          яз.„Ясна поляна“ прелива с 6,731 м3, изпуска се през основен изпускател 0,7 м3/сек;

-          яз. „Пчелина“ – прелива с 7,5 м3/сек

-          яз. „Боровица“ прелива с 13,09 м3/сек;

-          яз. „Ахелой“- прелива с 1,0 м3/сек, изпуска се с 3,6 м3/сек,

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.