Актуални агро новини.Oткрита e процедура чрез подбор на проекти на МЗХГ по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР 2014-2020).

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.007 „Добавена стойност , качество на продуктите и използване на нежелания улов“.

С прилагането на мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд.

С помощта на мярката се насърчават инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 6 181 144, 53 лв.
• Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 2 000 лева.
• Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 200 000 лева.
Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България по крайбрежието на Черно море и на р. Дунав.

За допустимите дейности описани в Условията за кандидатстване в т.13.1 подточка 1.3 „Инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов“ – за кораби от регистрите на риболовни кораби в Черно море и р. Дунав.
Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР 2014 – 2020 г. и е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:
• 75% съфинансиране от ЕФМДР и
• 25% съфинансиране от националния бюджет.

Интензитетът на финансирането на операции, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов, се увеличава с 30 процентни пункта и е в размер на 80 на сто от общите допустими разходи.

Допустими кандидати по настоящата процедура за подбор на проекти са физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Допустими за финансиране са следните дейности:
1.1. Преработка и/или добавяне на стойност към собствения улов;
1.2. Предлагане на пазара и пряка продажба на собствен улов;
1.3. Иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

Важно: Подпомагането по дейност 1.3 се предоставя, при условие че се използват селективни уреди за свеждане до минимум на нежелания улов, и се предоставя само на собственици на риболовни кораби от Съюза, които са извършвали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в морето през двете календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Пълният пакет документи, Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 21 юни 2018 г. включително. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 12.07.2018 г.

Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.007 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“