Актуални агро новини.Ендемитите са най-уязвимите звена в природните екосистеми.

Едно от най-чувствителните и уязвими звена в природните екосистеми на страната и емблематичен символ на българската флора са ендемичните растения.

Повечето ендемити имат малък ареал на разпространение и са застрашени от изчезване, което налага поставянето на тези растителни видове под закрилата на Закона за биологичното разнообразие и включването им в Червената книга на България.

Един от най-впечатляващите и изключително рядък вид  балкански ендемит е Родопският крем (Lilium rhodopaeum Delip.) – богатството на Родопите. Описан е за пръв път през 1951 г. от ботаника Димитър Делипавлов, в района на смолянското село Сивино. От 1984 г. е включен  в Червената книга като критично застрашен вид. Разпространението на вида е ограничено в Родопите на територията на Южна България и Северна Гърция. Представлява  многогодишно тревисто растение, предпочитащо умерено влажни планински ливади, скалисти склонове и каменисти ливади в буковия и иглолистния пояс от 1100 до 1700 м.н.в.

В териториалния обхват на Регионална инспекция по околнaта среда и водите – Смолян, родопският крем се среща в защитената местност "Ливадите" край село Сивино, Куцинско блато край с. Проглед,  резерват Сосковчето край Смолян, край с. Стойките и в района на Рудозем – местността Циганско градище. С цел ограничаване на антропогенното въздействие, оказващо се основен лимитиращ фактор за естественото разпростравение на вида, голяма част от находищата на родопски крем са обявени за защитени територии , съгласно Закона за защитените територии, а останалата част попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.