Актуални агро новини.Ендемитите са най-уязвимите звена в природните екосистеми.

Едно от най-чувствителните и уязвими звена в природните екосистеми на страната и емблематичен символ на българската флора са ендемичните растения.

Повечето ендемити имат малък ареал на разпространение и са застрашени от изчезване , което налага поставянето на тези растителни видове под закрилата на Закона за биологичното разнообразие и включването им в Червената книга на България.

Един от най-впечатляващите и изключително рядък вид  балкански ендемит е Родопският крем (Lilium rhodopaeum Delip.) – богатството на Родопите. Описан е за пръв път през 1951 г. от ботаника Димитър Делипавлов, в района на смолянското село Сивино. От 1984 г. е включен  в Червената книга като критично застрашен вид. Разпространението на вида е ограничено в Родопите на територията на Южна България и Северна Гърция. Представлява  многогодишно тревисто растение, предпочитащо умерено влажни планински ливади, скалисти склонове и каменисти ливади в буковия и иглолистния пояс от 1100 до 1700 м.н.в.

В териториалния обхват на Регионална инспекция по околнaта среда и водите – Смолян, родопският крем се среща в защитената местност "Ливадите" край село Сивино, Куцинско блато край с. Проглед,  резерват Сосковчето край Смолян, край с. Стойките и в района на Рудозем – местността Циганско градище. С цел ограничаване на антропогенното въздействие, оказващо се основен лимитиращ фактор за естественото разпростравение на вида, голяма част от находищата на родопски крем са обявени за защитени територии, съгласно Закона за защитените територии, а останалата част попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.