Актуални агро новини.Забранява се събирането на блатно кокиче от находищата на територията на РИОСВ– Хасково.

Забранява се събирането на блатно кокиче от трите естествени находища на територията контролирана от РИОСВ– Хасково , със заповед на министъра на околната среда и водите от 30.04.2018 г. на основание чл.115, ал.1, т. 14 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Eстествените находища на блатното кокиче на територията на eкоинспекцията са защитените местности „Долната ова” в землището на Любимец, „Лозенски път” в землището на Свиленград и природната забележителност „Сазлъка” край с. Бисер, община Харманли. През тази година е в сила забрана за ползване на 13 от общо 14-те находища на вида в страната.

Блатното кокиче е под режим на опазване и регулирано ползване според Закона за биологичното разнообразие. Всяка година събирането на билката се определя със заповед на министъра на околната среда и водите, след оценка на състоянието на находищата от експертна комисия. Забраната за събиране на блатно кокиче е мярка за възстановяване и подобряване на популациите му. За неспазване на заповедта е предвидена глоба в размер от 100 до 1000 лв. за физически лица и от 200 до 5000 лв. за юридически лица.

Блатното кокиче е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие, с ограничителен режим на ползване. Включен е в Червената книга на България като „застрашен от изчезване вид”. Среща се по мочурливи и периодично заливани ливади, по периферията на някои блата, в крайречни разредени гори и по поречия на реки. Блатното кокиче съдържа алкалоида галантамин, от който се произвежда нивалин и други лекарствени препарати.