Актуални агро новини.Нова програма за защита на пчелите в Германия.

Идеята е растителната защита да бъде намалена до минимум или дори забранена в екологично важни територии като природни резервати, край водни басейни и реки , както и върху обществени терени – паркове, спортни площадки и т.н.

Програмата е насочена срещу загубата на биологично разнообразие в селскостопанските райони. Там зелените площи трябва да се увеличават и да се ползват устойчиво.

За земеделските стопани, както и за общинските администрации, ще има нови стимули, позволяващи управление на земите, адаптирано към нуждите на насекомите. За целта ще се предоставят европейски средства и национално съфинансиране.

Предвидени са и мерки за справяне с прекомерното торене, най-вече с азотни съединения. Тук фокусът пада върху зелени площи и земи в близост до реки и водни басейни, както и върху терени в рамките на Натура 2000.