Актуални агро новини.Повишаване конкурентоспособността на малки и средни предприятия от агро-хранителния сектор.

В периода 8-10 май 2018 г. в Парк хотел Пловдив ще се проведе международна среща по проект "Повишаване конкурентоспособността на малки и средни предприятия от агро-хранителния сектор чрез транснационални клъстери".

Основна цел на проекта е развиване на  капацитета и конкурентоспособността на малки и средни предприятия за  осигуряване на иновативни, нови и подобрени хранителни продукти за националните, регионални и световни пазари.

Малките и средни предприятия заемат основен дял в агро-хранителния сектор и са важна предпоставка за увеличаване на заетостта и конкурентоспособността за региона. Пред тях са поставени редица въпроси за разрешаване , породени от нарастващите предизвикателства от страна на потребителите за безопасност и разнообразие на продуктите, устойчиво производство и разумно управление на ресурсите. Адекватното адаптиране на МСП към тези предизвикателства изисква иновации в областта на хранителните технологии, новаторски бизнес модели и създаване на по-тясно сътрудничество с индустрията, академичните среди, публичния сектор и пазара.
В тази връзка проектът FOCUS ще създаде и управлява  регионални клъстери за агро храни, които ще подпомагат местните МСП, по отношение: технологично одитиране и валидиране на бизнес идеи и помощ за разработване на бизнес план. В допълнение на това, проектът ще предлага семинари за повишаване на капацитета, достъп до информация за пазари и технологично разузнаване, работа в мрежа и двустранни бизнес срещи, които да засилят връзките между МСП и другите действащи страни от модела на тройната спирала (бизнес-изследвания-политика).

Очаквани резултати:

Засилване на транснационалните връзки за сътрудничество сред всички участници в тройната спирала в индустрията на агро-храните посредством дейността на Балканско-Средиземноморски клъстери за върхови постижения; Повишаване на рентабилността и растежа на МСП от сектора на агро-храните чрез комбиниране и трансфериране на нови и съществуващи знания в иновативни и конкурентни решения с цел възползване от възможностите на бизнеса и пазарите в региона Балкани-Средиземно море; Подобряване на капацитета, конкурентоспособността и външната конкуренция на МСП, подпомагайки ги да идентифицират нови бизнес модели, технологии и иновации чрез иновативни клъстери и подкрепящи услуги; Повишаване капацитета на ключовите участници в клъстера; Пазарен подем и разпространение на иновациите; Подкрепа за успешна и конкурентна Балканско-Средиземноморска хранително-вкусова промишленост;  Принос към постигане целите на Стратегия „Европа 2020“ за включващ, интелигентен и устойчив растеж и към постигане целите на регионалните политики и стратегии за интелигентна специализация.

Партньори по проекта са:

Национален технически университет – Атина Аграрен университет – Атина Търговско-промишлена палата – Кипър Агенция за икономическо развитие на Вльора – Албания Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе Аграрен университет – Пловдив Федерация на  хранителната индустрия в Гърция.