Актуални агро новини.Очакват се повишения на речните нива.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се повишили незначително, вследствие на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -26 см до +19 см. Повишения с до +19 см, вследствие на оттичане, са регистрирани в средното и долното течение на реките Искър и Осъм. По-значителни изменения са регистрирани на река Огоста при с. Бутан с -19/+17 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води, само водните количества във водосбора на река Искър са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания са от -2 см до +4 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води, водните количества на река Голяма Камчия при гр. Велики Преслав, река Врана при с. Надарево (приток на р. Голяма камчия), река Провадийска река при гр. Провадия и река Айтоска река при гр. Камено са над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -12 см до +17 см. По-значителни изменения са регистрирани във водосбора на река Марица по основната река с до -116/+117 см и в притока ѝ река Въча -85/+85 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водното количество на река Марица при Пазарджик и река Сазлийка при гр. Гълъбово е над прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили. Регистрираните колебания са от -11 см до +9 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес 10 май  речните нива ще се повишават, в резултат на валежи, по-значителни ще бъдат повишенията в ранните сутрешни часове във водосборите на реките западно от река Лом (Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар и Скокля), а във следобедните и вечерни часове - в горното течение на река Огоста и в средното и долно течение на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра. На 11 май водните нива на реките ще се понижават, като в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове са възможни незначителни повишения в планинските части от водосборите на реките Искър, Вит и Осъм. На 12 май в следобедните и вечерни часове отново са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на реките Огоста, Искър, Вит и Осъм. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 10, 11 и 12 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. На 10 май в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива в следобедните и вечерни часове в горното течение на река Искър и във водосбора на река Малък Искър. На 11 май речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишение на речното ниво в средното и долно течение на основната река. На 12 май вследствие на валежи се очакват нови незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 10, 11 и 12 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. В следобедните и вечерни часове на 10 май и през сутрешните часове на 11 май,  вследствие на валежи и оттичане ще има повишения на речните нива в целия водосбор, като по-значителни повишенията на водните нива ще бъдат в горното и средното течение на основната река и във водосборите на притоците ѝ реките Росица , Джулюница, Лефеджа и Голяма река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 10, 11, 12 и 13 май 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 10-12 май, в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес утре, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива, като по-значителни ще бъдат във водосборите на северночерноморските реки и на река Камчия, а днес във водосборите на южночерноморските реки. На 12 май речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива, като по-значителни ще бъдат повишенията в следобедните и вечерни часове на 10 май във водосборите на Родопските притоци на река Марица и в горните части от водосбора на река Арда На 11 май по-значителни повишения са възможни в долните части от водосбора на река Арда и притоците й реките Върбица и Крумовица, както и във водосбора на река Бяла.

В следобедните и вечерни часове на 10 май 2018 г., в резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във водосбора на река Стара (Пещерска) и във водосбора на река Въча - притоци в горното течение на река Марица.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водното количество на р. Черна река при Смолян има вероятност да премине над жълтия праг на предупреждение във вечерните часове на 10 май 2018 г.

Западнобеломорски басейн: днес речните нива в голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като незначителни повишения са възможни в следобедните часове във водосбора на река Струмешница. През следващите 3 дни вследствие на валежи в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива. По-значителни повишения се очакват в следобедните и вечерни часове на 10 май във водосборите на рилските и пирински притоци на реките Струма и Места както и във водосбора на река Струмешница. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 10 май 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.                                    

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/  

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: 

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 09.05.2018 г. е 5 185,3 млн. м3 и представлява 79,9% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 90,9% от общия им обем; напояване – 67,5% от общия им обем; енергетика – 87,3% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 440,200 млн. м3, което е 88,5 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 325,978 млн. м3, което е 84,1 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 147,911 млн. м3, което 94,4 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 108,351 млн. м3, което е 76,2 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 260,511 млн. м3, което е 65,1% от общия му обем.

Продължава контролираното освобождаване на енергийно-непреработени води от язовир „Искър“, като за последното денонощие изпусканото водното количество е в размер на 15 м3/сек.

От 9 часа на 9 май 2018 г. втората хидрогрупа във ВЕЦ „Кокаляне“ преустанови работа поради технически проблеми с машината. Изпусканите количества от язовир „Искър“ в реката се провеждат до язовир „Кокаляне“, откъдето се освобождават контролирано и представляват допълнителен приток в река Искър в участъка между язовирите „Кокаляне“ и „Панчарево“.

Компетентните институции са уведомени и са създали необходимата организация за информиране на обществеността и за наблюдение на нивото на водата в критичните участъци, с цел недопускане на вредно въздействие на водите.