Актуални агро новини.Не се очакват съществени изменения на речните нива.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са регистрирани незначителни повишения в притоците на р. Искър в средното ѝ течение и в долното течения на р. Вит с до +11 см. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -9 см до +11 см. Вследствие на комбинация от валежи и работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на р. Огоста и в средното и долно течение на р. Искър от  -15 см до +17 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са  понижения до -4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -12 см до +14 см. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани във водосбора на р. Марица с до -126/+126 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води само водното количество на р. Марица при гр. Пазарджик и на р. Сазлийка при гр. Гълъбово са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -7 см до +14 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: На 16 май нивата на реките в останалата част от басейна  ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 17 май водните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения, краткотрайни повишения в резултат на валежи са възможни в планинските части от водосборите на реките, както и в целите водосбори на р. Русенски Лом и добруджанските реки. На 18 май речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 16, 17 и 18 май  ще бъдат около средно многогодишните стойности. От вечерните часове днес и утре в сутрешните часове ще има повишение на водните нива на реките  Владайска,  Банкенска,  Искрецка, Батулийска и  Златна Панега и в средното и долното течение на основната река.  Във вечерните часове на 17 май  ще има повишение на водното ниво в долното течение на основната река. На 18 май  нивата на реките от водосбора ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  на 16, 17 и 18 май водните количества  ще  са около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива в голяма част от водосбора ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения са възможни на 17 и 18 май в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 16, 17, 18 и 19 май  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 18-20 май  са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора , водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения на речните нива в басейна са възможни на 17 май в резултат на валежи, по-значителни в северночерноморските реки. На 18 май водните нива в басейна ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 17 май в резултат на валежи  са  възможни повишения на речните нива в горните и средни части от водосборите на р. Тунджа, планинските притоци на р. Марица и горните части от водосбора на р. Арда. На 18 май речните нива ще бъдат без съществени изменения, като в следобедните часове са възможни незначителни повишения на нивата в горните части от водосбора на р. Тунджа, вследствие на валежи.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес ще има повишения на речните нива в горните и средни части от водосборите на реките Струма и  Места.  От 16  май и на 17 и 18 май нивата на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения .Краткотрайни и незначителни повишения са възможни в следобедните часове на 17 и 18 май , в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 15.05.2018 г. е 5 167,7 млн. м3 и представлява 79,6% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 90,4% от общия им обем; напояване – 67,1% от общия им обем; енергетика – 87,1% от общия им обем.

 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 439,450 млн. м3, което е 88,4 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 322,398 млн. м3 , което е 83,1 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 146,593 млн. м3, което 93,5 % от общия му обем.

2. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 104,046 млн. м3, което е 73,2 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 258,036 млн. м3, което е 64,5 % от общия му обем.

Продължава контролираното освобождаване на енергийно-непреработени води от язовир „Искър“, като за последното денонощие изпусканото водното количество е в размер на 15 м3/сек.