Актуални агро новини.Възможни са краткотрайни повишения на речните нива.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения, като вследствие на оттичане е регистрирано повишение в долното течение на река Янтра, с до +12 см. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на река Огоста и в средното и долно течение на река Искър от -21 см до +18 см.

Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -24 см до +7 см. Водните количества във водосборите на реките Искър и Янтра са около и под праговете за високи води, а в останалите реки от басейна водните количества са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива са останали без съществени изменения или са се понижили незначителни. Регистрирани са понижения до -10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са регистрирани по-значителни колебания на речните нива на река Мочурица с -1/18 см и на река Бяла при Смолян с -28/+37 см. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на река Марица с до -118/+116 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -13 см до +10 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества на Пазарджик и на река Сазлийка при Гълъбово са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания са от -9 см до +11 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес речните нива в по-голямата част от басейна ще останат без съществени изменения. През деня се очакват нови краткотрайни повишения на речните нива главно в планинските части от водосборите на реките: Лом, Огоста, Искър, Вит, както и във водосборите на Ерма, Габерска, Нишава и Височка (сребърна). През следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, в следобедните часове, в резултат на валежи, са възможни повишения в горните течение на реките Лом и Огоста, както и във водосборите на реките Ерма, Габерска, Нишава и Височка (сребърна). Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 май 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите: над яз. Искър и река Малък Искър. На 23 и 24 май в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосбора над яз. Искър. На 25 и 26 май речните нива ще спадат, като повишение в резултат на оттичане ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 22, 23 и 24 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 21, 22, 23 и 24 май 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. През следващите 3-4 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите два дни, водните нива на реките ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения на речните нива в следобедните часове в рилските и родопските притоци на река Марица и в горните части от водосбора на река Арда (в притоците ѝ над яз. Кърджали). От следобедните часове на 23 и на 24 май повишения на речните нива ще има отново в рилските и родопските притоци на река Марица и в горните части от водосбора на река Арда, като по значителни ще са те на 24 май. В останалата част от басейна речните нива ще са без съществени изменения през целия период. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес речните нива ще се повишават краткотрайно в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи. От следобедните часове на 23 и на 24 май речните нива ще се повишават, вследствие на валежи. По-значителни ще са повишенията в сутрешните часове на 24 май в средните и долни части от водосборите на реките Места и Струма и в следобедните часове на 24 май във водосборите на рилските и пиринските им притоци. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 22 май 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 21.05.2018 г. е 5 151,4 млн. м3 и представлява 79,4% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 90,2% от общия им обем; напояване – 66,9% от общия им обем; енергетика – 86,8% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 438,551 млн. м3, което е 88,2 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 321,888 млн. м3, което е 83,0 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 149,089 млн. м3, което 95 ,1 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 100,084 млн. м3, което е 70,4 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 256,622 млн. м3, което е 64,2 % от общия му обем.

Продължава контролираното освобождаване на енергийно-непреработени води от язовир „Искър“ в размер на 15 м3/сек.