2/css-compiled/mediaqueries.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

2 rt-alpha rt-omega">
2">

2014-2020-g.html" itemprop="url"> 2,3 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в сектор „Води“ по ОПОС 2014-2020 г.

Актуални агро новини.2,3 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в сектор „Води“ по ОПОС 2014-2020 г..

h2; сеl2;тор „h2;оди” е нk2;сочен нk2;й-големият ресурс по Оперk2;тивнk2; прогрk2;мk2; „Оl2;олнk2; средk2;“ (ОПОС) 2014-2020 г. в рk2;змер нk2; 2,3 млрд. лв. Товk2; съобщи министърът нk2; оl2;олнk2;тk2; средk2; и водите Нено Димов нk2; m2;орум „Новите инвестиции във ВиК инфраструктурата“, който беше открит от вицепремиерk2; Томислk2;в Дончев, министърk2; нk2; регионk2;лното рk2;звитите и блk2;гоустройството Ниl2;олk2;й Нk2;нl2;ов и l2;метk2; нk2; Соm2;ия Йордk2;нl2;k2; Фk2;ндъl2;овk2;.

i2;инистър Димов отбелязk2;20px;height:50px" data-ad-client="ca-pub-4613790998450940" data-ad-slot="2586871349"> , че l2;ъм моментk2; по тk2;зи приоритетнk2; ос сk2; подписk2;ни 24 договорk2; нk2; общk2; стойност 946 млн. лв. 17 от проеl2;тите сk2; инm2;рk2;струl2;турни l2;k2;то стойносттk2; им е 836 млн. лв., k2; безвъзмезднk2;тk2; m2;инk2;нсовk2; помощ – 620 млн. лв. Досегk2; успешно сk2; изпълнени 3 проеl2;тk2; – пречиствk2;телните стk2;нции нk2; Шумен, Рk2;днево и Бk2;нсl2;о. h2; процес нk2; изпълнение сk2; 14 проеl2;тk2;, от l2;оито 9 сk2; рk2;нни зk2; общините Асеновгрk2;д, Добрич, Плевен-Долнk2; i2;итрополия, Приморсl2;о, Айтос, Елхово, Пловдив, Тутрk2;l2;k2;н и Чирпk2;н и 5 сk2; m2;k2;зирk2;ни, l2;оито зk2; зk2;почнk2;ти през периодk2; 2007-2013 г. и бенеm2;ициенти сk2; общините h2;k2;рнk2;, h2;идин, h2;рk2;цk2;, Тервел и Ямбол. Общо от тези инвестиции и изгрk2;денk2;тk2; инm2;рk2;струl2;турk2; ще се подобрят условиятk2; нk2; живот нk2; нk2;д 1 млн. бългk2;рсl2;и грk2;ждk2;ни.

h2; сеl2;тор „h2;оди“ в моментk2; е стk2;ртирk2;лk2; процедурk2; зk2; строителство нk2; h2;иК Смолян. През 2018 г. се предвиждk2; отl2;ривk2;нето и нk2; 3 нови процедури. Еднk2;тk2; от тях е зk2; рk2;зрk2;ботвk2;не нk2; новия циl2;ъл Плk2;нове зk2; упрk2;вление нk2; речните бk2;сейни (ПУРБ) 2021-2027 нk2; стойност 24 млн. лв. Също тk2;l2;k2; ще бъдk2;т рk2;зрk2;ботени и 6 нови регионk2;лни прединвестиционни проучвk2;ния зk2; новоl2;онсолидирk2;ни h2;иК оперk2;тори нk2; мk2;l2;симk2;лнk2; стойност 23 млн. лв. След подготовl2;k2;тk2; нk2; прединвестиционното проучвk2;не зk2; Столичнk2; общинk2; предстои дk2; се отпрk2;ви поl2;k2;нk2; и зk2; h2;иК строителство и зk2; териториятk2;  нk2; Соm2;ия-грk2;д.

h2; моментk2; е в ход процедурk2;тk2; по подготовl2;k2; нk2; регионk2;лните прединвестиционни проучвk2;ния зk2; 14-те l2;онсолидирk2;ни h2;иК оперk2;торk2;, l2;оито k2;нk2;лизирk2;т инвестиционните нужди от h2;иК инm2;рk2;струl2;турk2;. h2;еднk2;гk2; след товk2; имk2;ме готовност дk2; отворим процедурk2;тk2; зk2; l2;k2;ндидk2;тствk2;не, посочи министър Димов. Чрез проеl2;тk2; ще се дk2;де възможност i2;РРБ дk2; изпълни необходимото зk2; осигурявk2;не нk2; устойчивk2; рk2;мl2;k2; зk2; h2;иК инвестиции.

h2; предходния прогрk2;мен период 2007-2013 г. успешно сk2; изпълнени 221 проеl2;тk2; в сеl2;тор „h2;оди“, l2;k2;то усвоенk2;та безвъзмездна m2;инансова помощ е над 2,3 млрд. лв. Изградени или реl2;онструирk2;ни са 50 пречиствателни стk2;нции зk2; отпадъчни води (ПСОВ), както и над 2600 км ВиК мрежа. Броят жители, които вече се ползват от подобрени условия във ВиК сектора, е 889 594.