Актуални агро новини.Върховният съд потвърди запечатването на 108 вентилационни отвора на „Монтюпе“ ЕООД.

С решение от 30 май т.г. Върховният административен съд потвърди принудителната административна мярка, наложена от директора на РИОСВ – Русе за запечатване на 108-те вентилационни отвора на произвадствено Хале № 3 на „Монтюпе“  ЕООД. Мярката е приложена през септември 2016 г. след установеното изпускане на непречистени отпадъчни газове чрез вентилационната система в два последователни дни.

В мотивите си ВАС посочва, че липсват доводи за неправилност на съдебния акт и нарушение на материалноправния закон. Заповедта за прилагането на принудителната мярка е съобразена с целите на Закона за чистотата на атмосферния въздух и основните принципи в областта на опазване на околната среда, уредени в европейското заканодателство , а именно принципът на приоритетно отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и принципът „замърсителят плаща“, се казва още в решението.

То е окончателно и не подлежи на обжалване.