Актуални агро новини.Директори по водите от ЕС обсъждат в София опазването на морската околна среда.

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова откри неформалната среща на морските директори на страните членки на ЕС. Форумът се провежда на 11 и 12 юни  в рамките на първото Българско председателство на Съвета на ЕС.  В срещата участват  представителите на  ГД „Околна среда“ на ЕК,  Европейската агенция за околна среда, морски и водни директори на страните членки, представители на четирите регионални морски конвенции и на страните от Европейското икономическо пространство.

Пред участниците в първата за 2018 г. среща зам.-министър Николова представи  инициативите на Българското председателство, свързани с околната среда.  Специално внимание тя отдели на областта на  водите и морската околна среда. „В края на май ЕК прие две нови законодателни предложения – проект на Регламент  за минималните изисквания за качеството на повторно използваната вода и ограничаване на употребата на пластмасовите продукти за еднократна употреба, което е свързано и с целта за намаляване на морските отпадъци“, припомни  Николова. Този въпрос е изключително важен, защото пластмасовите изделия за еднократна употреба са основен замърсител на околната среда. Те са и част от отпадъците, които най-често се срещат по бреговете, и представляват около 50% от морските отпадъци. Тези изделия са трудни за рециклиране, често се използват извън домакинството и се изхвърлят нерегламентирано.

Намаляването на въздействието върху морската околна среда е свързано не само с дейностите в морските и крайбрежни води, но и с връзката между устойчивото управление на реките и състоянието на морската околна среда. В програмата на смесената среща е включена и презентация за опита в опазването на най-голямата река в Европа – Дунав.

„За  постигане на целите на политиките за опазване на морската околна среда и опазване на пресните води е необходимо да се потърси синергията между тях и координация на дейностите и усилията не само в Европейския съюз“, подчерта зам.-министър Николова. Тя фокусира вниманието и върху Европейския морски ден ‘2018, проведен на 31 май в Бургас. Дискутирани бяха кръговата икономика и синия растеж, подходите за ограничаване на замърсяването на морските води, разработването и изпълнението и на регионални стратегии, свързани с пристанищата като основен двигател за икономически растеж.

Голяма част от мерките в Морската стратегия на България са трансгранични с Румъния, а тяхното разработване и изпълнение се постига с координирани действия от двете страни, установили дългогодишно добро сътрудничество. 

„Чрез последователната политика , която прилага българското правителство голяма част от пречиствателните  станции по българското Черноморие са вече изградени с подкрепата на ОП „Околна среда”.  До края на този програмен период ще бъдат изградени всички ПСОВ по Черноморието за агломерациите с над 10000 еквивалент жители“, заяви зам.-министър Николова.