Актуални агро новини.РИОСВ-Пловдив започна индикативно измерване на качеството на атмосферния въздух в Белащица.

РИОСВ-Пловдив възложи на Регионална лаборатория – Пловдив измерване на качеството на атмосферния въздух в с. Белащица във връзка с постъпило инвестиционно предложение свързано с разширение на „Кариера Родопи”.

В Белащица се поставя мобилна автоматична станция за индикативни измервания на качеството на въздуха в селото. Целта на измерването е да се определи настоящото въздействие на дейността на двете кариери в землището на селището върху качеството на атмосферния въздух в населената територия , която се явява най-близката точка на въздействие.

Контролът от РИОСВ-Пловдив на кариерата е постоянен и ще продължи.