Актуални агро новини.Среща на Генералните директори по околна среда на ЕС се проведе в София.

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова откри Неформалната среща на Генералните директори по околна среда на държавите-членки на Европейския съюз. Форумът се проведе на 14 юни в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. На срещата присъстваха и представители на Европейската комисия и на Европейската агенция по околна среда.

По време на заседанието бе обсъдена текущата инициатива за Преглед на изпълнението на политиките за околната среда. Темата е част от големия въпрос за по-доброто регулиране, който Българското председателство избра като ключов приоритет. Беше отбелязан напредъкът, постигнат в рамките на Първия пакет по прегледа. „За пръв път бе обобщено текущото състояние на прилагането на политиките и законодателството в областта на околната среда в рамките на целия Съюз. В момента тече подготовката на втория цикъл по Прегледа, като се очаква докладите да покрият нови теми, останали извън обхвата на първия цикъл , в т.ч. емисии от промишлеността, климатични промени и химикали. От съществена важност е, че в тях ще бъде отбелязан и напредъкът на държавите членки след първите доклади“, посочи Николова.

Участниците в срещата обсъдиха и предложението на Европейската комисия за Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г. Те се обединиха около становището, че постигането на устойчив растеж и високо качество на живот на гражданите са немислими без целенасочени усилия, подкрепени от адекватни финансови ресурси, за опазване на околната среда, биологичното разнообразие и природните ресурси. Бяха посочени предизвикателствата, които следва да намерят адекватен отговор в следващата финансова рамка, а именно подпомагането на мрежата Натура 2000, подобряването на състоянието на видовете местообитания и адаптирането на правилата и процедурите, по които се разходват и отчитат съществуващите финансови механизми, спрямо спецификата на дейностите по консервация. „Наш дълг е да осигурим необходимите мерки и адекватните финансови средства за защитата и опазването на природните богатства, като бъдем последователни в усилията си, следвайки принципите за солидарност и споделена отговорност. В същото време, въпросът за залагането на средства в бюджета на ЕС за определена политика е неразривно свързан с тяхното осигуряване и в този смисъл е необходимо провеждането на задълбочен дебат и по отношение на начина, по който те следва да бъдат мобилизирани“, заяви зам.-министър Николова.