Актуални агро новини.Краткотрайни повишения на речните нива вследствие на валежи.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се повишили незначително, вследствие на валежи и оттичане. По-значителни изменения, са отчетени по основната река Искър с -39/+28 см,  на река Джулюница при с. Джулюница  -23/+22 см) и река Русенски Лом при с. Божичен -5/+58 см. В останалата част от басейна водните нива са с изменение в граници от -16 см до +17 см. Водните количества са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -2 см до +9 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се повишили, вследствие на валежи. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по река Въча (-76/+82 см) и река Марица при Пловдив (-20/+35 см). По-значителни колебания в резултат на валежи са отчетени във водосбора на река Арда с до +37 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -14 см до +22 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -13 см до +21 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес вследствие на валежи, в следобедните и вечерни часове ще има повишения на речните нива в целия басейн. През нощта на 18 срещу 19 юни значителни повишения ще има в реките западно от река Искър, в средните части от водосбора на река Искър и в планинските части от водосбора на река Янтра. През следващите три дни речните нива ще се понижават, като на 19 юни в резултат на оттичане повишения ще има все още в долните течения на основните реки от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в следобедните и вечерни часове днес (18.06.2018 г.) в водосбора на р. Малък Искър (Искър), в горните части от водосбора на р. Вит и във водосбора на р. Видима (приток на р. Янтра) и през нощта на 18 срещу 19.06.2018 г. във водосборите на реките Бели Искър и Леви Искър (притоци на р. Искър).

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 19, 20 и 21 юни 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на водните нива в целия водосбора. По-значителни повишения се очакват във водосборите на: над яз. Панчарево и реките Лесновска, Владайска, Банкенска, , Батулийска, Малък Искър, Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. На 19, 20 и 21 юни речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения, като вследствие на оттичане, повишения на водните нива ще има в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 19, 20 и 21 юни 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще се повишават незначително, по-значителни ще бъдат повишенията в планинските притоци на река Янтра (реките Росица, Джулюница и Голяма река). През следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 19, 20, 21 и 22 юни 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще се повишават, като по-значителни повишения се очакват от следобедните часове днес до обедните часове на 19 юни в средните и горни части от водосбора. От вечерните часове на 19 юни ще започне процес на понижение на речните нива, като на 20 юни все още ще има повишения в долните части на река Черни Лом, вследствие оттичане. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: от обедните часове днес ще започнат нови повишения на водните нива в реките от басейна, в резултат на валежи, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на река Батова, Провадийска река и Камчия. От 19 юни речните нива ще се понижават, като на 19 юни все още ще има повишения в долните части от водосборите на основните реки, вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес в следобедните и вечерни часове, повишения на водните нива ще има в целия басейн, като по-съществени ще бъдат те в планинските притоци на река Тунджа (над яз. Копринка), река Марица и в горните части от водосбор на река Арда. От 19 юни речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане, все още ще има повишения на речните нива в средното и долно течение на река Марица.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в обедните часове на 18.06.2018 г. в горните части от водосбора на р. Стара река (родопски приток на р. Марица) и през нощта на 18 срещу 19.06.2018 г. - във водосборите на старопланинските, рилските и родопските притоци на р. Марица в горното и течение.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн днес и утре, в следобедните и вечерни часове, ще има по-значителни повишения на речните нива - в рилските и пиринските притоци на реките Места и на Струма, както и в десните притоци на река Струма (реките Цапаревска, Лебница и Струмешница). На 20 и 21 юни речните нива ще се понижават, като в долните течения на основните реки ще има повишения на водните нива, вследствие на оттичане.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения през нощта на 18 срещу 19.06.2018 г. във водосборите р. Илийна, р. Благоевградска Бистрица, р. Осеновска и р. Мелнишка (притоци на р. Струма) и р. Исток (приток на р. Места).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 19 юни 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 18.06.2018 г. е 5 041,8 млн. м3 и представлява 77 ,7 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 88,3% от общия им обем; напояване – 64,5% от общия им обем; енергетика – 85,7% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 450,312  млн. м3, което е 90,6 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ 316,054 млн. м3, което е 81,5 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 131,514  млн. м3, което 83,9 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ 80,292 млн. м3, което е 56,5 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 236,5200 млн. м3, което е 59,1 % от общия му обем.

Извършват се планирани дейности в чашата на язовир „Цанков камък“, поради което обемът в язовира не следва да надвишава 84,0 млн. м3. Ремонтът ще продължи през целия месец юни.